Radnice

Městský úřad Moravská Třebová – úřad pro Vás

Strategický rámec rozvoje Městského úřadu Moravská Třebová
na období 2016 – 2020
(poslání, vize, hodnoty, strategické cíle)

I. Poslání městského úřadu (Kdo jsme?)

Městský úřad Moravská Třebová je orgánem města Moravská Třebová, který
a) plní úkoly na úseku samostatné působnosti, které mu uložilo zastupitelstvo a rada města,
b) vykonává přenesenou působnost ve věcech, které stanoví příslušné zákony.

II. Vize městského úřadu (Kým chceme být?)

Městský úřad Moravská Třebová – úřad pro Vás
Naší vizí je profesionální, moderní a efektivně fungující úřad, který klade důraz na výkonnost a inovaci vnitřních procesů, uplatňování moderních metod řízení kvality, využívání moderních informačních technologií.
Úřad otevřený a komunikující se všemi zainteresovanými stranami, poskytující kvalitní služby a ve své činnosti uplatňující princip vstřícného a rovného přístupu při dodržování právních předpisů.
Úřad, který se opírá o vysoce motivované kvalifikované odborníky, vnímá jejich názory a dbá na rozvoj jejich odborných znalostí a umožňuje jim další profesní růst.

III. Hodnoty městského úřadu (V co věříme?)

Hodnotami, které respektují zaměstnanci města Moravská Třebová zařazení do městského úřadu, jsou:
  • profesionalita a kvalita poskytovaných služeb
  • proklientský přístup
  • odpovědnost
  • spolupráce a partnerství
  • loajalita
  • důvěryhodnost
  • dobrá pověst.

IV. Strategické cíle městského úřadu (Jak toho chceme dosáhnout?)

Stanovené strategické cíle vycházejí ze Strategického plánu rozvoje města Moravská Třebová při akceptaci formulovaného poslání, vize a hodnot městského úřadu.
Pro úspěšnou realizaci strategických cílů Městského úřadu Moravská Třebová jsou určující tři prioritní oblasti:

Prioritní oblast 1: úřad a klient

Tato oblast definuje vztah mezi klientem a úřadem. Vyjadřuje zásadu, že úřad je správní institucí, vytvořenou za účelem poskytovat zainteresovaným stranám - klientům úřadu (občanům i institucím) kvalitní služby a vykonávat správní činnosti v zákonem stanoveném rozsahu.
Hlavním cílem této prioritní oblasti je zvyšování kvality a účinnosti výkonu správních činností a zlepšování organizace činnosti úřadu a zvyšování prestiže městského úřadu, vycházející z účinné komunikace, a to jak směrem ke klientovi, tak směrem k samosprávě města.
Dílčí cíle jsou stanoveny takto:
1.1. Naplňovat kritéria kvality v činnosti úřadu
1.2. Zlepšovat výkon a výkonnost úřadu
1.3. Zajišťovat vyvážený mediální obraz úřadu

Prioritní oblast 2: úředník a klient

Tato oblast pojednává o vztahu mezi klientem a úředníkem. Vyjadřuje zásadu, že úředník je ten, kdo uplatňuje vůči klientovi veřejnou moc a musí tak činit eticky a s respektem.
Hlavním cílem této prioritní oblasti je zvyšování profesionality úředníků městského úřadu a zvyšování jejich prestiže.
Dílčí cíle jsou rozpracovány takto:
2.1. Zjišťovat potřeby a požadavky klientů úřadu a vnímat jejich názory
2.2. Zajišťovat kvalitu služeb poskytovaných úředníky klientům úřadu
2.3. Posilovat pozitivní vnímání úředníků klienty úřadu

Prioritní oblast 3: úřad a úředník

Tato oblast definuje vtah mezi úřadem a úředníkem. Jde o standardní vazbu organizace a zaměstnance a je zřejmé, že organizace může být pozitivně vnímána a efektivně pracovat pouze tehdy, pokud se opírá o kvalitní zaměstnance.
Hlavním cílem této prioritní oblasti je trvale zvyšovat odbornou úroveň úředníků, aktivní politikou řízení lidských zdrojů optimalizovat jejich výkonnost a zkvalitňovat kvalifikační strukturu úřadu.
Dílčí cíle této prioritní oblasti:
3.1. Rozvíjet odborné vzdělávání úředníků
3.2. Rozvíjet a využívat systém hodnocení úředníků
3.3. Zjišťovat potřeby a požadavky úředníků a vnímat jejich názory

Plnění strategických cílů bude ročně vyhodnocováno, závěry z výročního hodnocení budou podkladem pro Zprávu radě města o plnění Strategických cílů městského úřadu.
U každého dílčího cíle jsou stanoveny aktivity – úkoly, které přispějí k jejich naplnění. Tyto úkoly tvoří Akční plán realizace Strategických cílů městského úřadu na období 2016 – 2020, který schvaluje porada vedení města.

Tento dokument byl projednán a schválen Radou města Moravská Třebová dne 25.01.2016 číslo usnesení: 1239/R/250116.
 

Městský úřad Moravská Třebová
T. G. Masaryka 29
571 01 Moravská Třebová

tel.: 461 353 111
fax: 461 353 074

e-podatelna: posta@mtrebova.cz
datová schránka: fqtb4bs

Další kontakty

load