Biocentrum Knížecí louka

Moravskotřebovští radní podpořili nový projekt města. V lokalitě Knížecí louka vznikne příští rok nové biocentrum.

„Cílem projektu je vytvoření funkčního lokálního biocentra Knížecí louka, které se nachází jižně od centra města na okraji zástavby v nivě toku Třebůvky. Lokalita je ohraničena novým a původním korytem toku Třebůvky,“ informoval o záměru vedoucí odboru životního prostředí Pavel Báča a dodal: „Biocentrum Knížecí louka bylo vymezeno generelem místního územního systému ekologické stability krajiny a územním plánem sídelního útvaru Moravská Třebová, a to zatím jako nefunkční biocentrum místního významu. V současnosti je lokalita využívána jako extenzivní louka s vodním prvkem a doprovodnou zelení.“

Samotné práce na lokálním biocentru budou rozděleny na dvě části. Při terénních úpravách dojde k vybudování vlastních tůní v počtu 4 ks, přičemž největší tůň bude mít rozlohu 1950 m2. Zhotoví se vzdouvací objekt na původním toku Třebůvky, opraví stávající objekt v novém korytě toku. Vznikne odběrný objekt s přívodním kanálem a propojovacími kanály a výpustním objektem s odpadním kanálem, který bude zaústěn zpět do toku Třebůvky. Druhá část zahrnuje sadové úpravy. Jedná se především o výsadbu lípy srdčité a dubu letního, dále pak keřů kaliny obecné, hlohu obecného nebo krušiny olšové.

„Po třech letech intenzivní údržby bude již biocentrum převážně funkční. Konečného stavu bude dosaženo v horizontu desítek let,“ řekl Báča.

Cílovým stavem je biocentrum vodních a vlhkomilných společenstev bylinných i dřevinných s druhovou skladbou odpovídající potenciální vegetaci. V ploše rozšíření biocentra by v konečném stavu měly být zastoupeny malé tůně, louka, mokřad, rákosina, remíz, soliterní a liniová vegetace.

V Moravské Třebové tak vznikne už druhá funkční lokalita, která podpoří výskyt a migraci volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Zároveň se stane i zelenými plícemi města. Město bude v lednu 2010 žádat na tento projekt dotaci z Operačního programu životní prostředí ČR. Projektovaná cena biocentra je dva a půl milionu korun.

Vytvořeno 26.11.2009 9:30:46 | přečteno 518x | ernest