Cena města Moravská Třebová

Moravskotřebovští zastupitelé schválili každoroční udělování Ceny města Moravská Třebová. Toto ocenění by se mělo stát jednou z významných aktivit města pro příští roky.

Jedná se o cenu, jež bude udělována fyzické osobě, která svou mimořádnou činností a aktivitou přispěla v daném roce v nejrůznějších oblastech významně k rozvoji města Moravská Třebová a života jeho obyvatel.

„Obdobná anketa je vyhlašována v mnoha městech České republiky a u občanů má velmi pozitivní odezvu. Stala se téměř všude tradicí. Proto jsem rád, že se nám ji v zastupitelstvu města povedlo prosadit a doufám, že získá ohlas i u našich občanů,“ řekl starosta města Moravská Třebová Josef Ošťádal.

Cena města se bude udělovat vždy v průběhu měsíce července následujícího po roce, za který byl předložen návrh na udělení ceny. Tento termín souvisí s výjimečnou výsadou – právem pečetit červeným voskem, které městu udělil 28. července 1518 král Ludvík Jagelonský.

„Právo pečetit červeným voskem mělo v té době jen málo měst. Například Svitavy tuto výsadu získaly až v roce 1606. Červeného vosku užíval pouze panovník, úřady královské, vyšší duchovenstvo, příslušníci panského stavu a také královská, později i významnější poddanská města,“ vysvětlil předseda památkové péče Miloslav Kužílek.

Cena města bude udělována jedné osobnosti. Ve zvlášť výjimečných a odůvodněných případech může být cena města udělena i více osobnostem současně. Nebude udělována In memoriam a pokud nebude v daném kalendářním roce navržena osobnost, která by splňovala podmínky pro udělení ceny. Cenu města představuje výtvarné dílo se znakem města Moravská Třebová a pamětní listina, která stvrzuje udělení ceny města. Návrh na udělení ceny města může předložit každá fyzická nebo právnická osoba s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové, a to pouze písemnou formou.

Návrh musí obsahovat:

  1. jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti
  2. oblast její činnosti
  3. konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou je osobnost navrhována
  4. charakteristiku přínosu a významu díla nebo aktivity navrhované osobnosti pro město Moravská Třebová
  5. kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení, název práv. osoby, adresa, podpis).

Občané města svého favorita na udělení Ceny města Moravská Třebová pro rok 2008 mohou nominovat do 28. února 2009 osobně na Občanském informačním centru, ul. Olomoucká č.o. 2 nebo u tiskové mluvčí města na nám. T. G. Masaryka č.o. 29 v Moravské Třebové. Popřípadě zaslat e-mailem na adresu cenamesta@mtrebova.cz. Neúplný návrh bude vyřazen. Přesná pravidla k udělení Ceny města naleznete na webových stránkách města v kolonce Události.

Vytvořeno 12.1.2009 10:24:48 | přečteno 529x | ernest