Co přináší novela zákona o sociálních službách

Přijetím změn novely dochází v zákoně o soc. službách k mnoha změnám, které se týkají i příspěvku na péči. Některé z přijatých změn nabyly účinnosti dnem 1. srpna 2009, ostatní pak nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Dne 1. července byl ve Sbírce zákonů České republiky publikován zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách.

Jde zejména o zvýšení příspěvku na péči pro osoby zařazené ve čtvrtém stupni závislosti, zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek pro chronicky nemocné děti do 18 let, změnu způsobu výplaty příspěvku na péči pro dospělé závislé v I. stupni, upřesnění rozsahu kontroly využívání příspěvku na péči atd.

Podle nové právní úpravy je tedy nově povinen žadatel o příspěvek na péči uvést, jakým způsobem a kým mu bude nebo již je péče poskytována. Pomoc může být poskytována osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, či poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů soc. služeb, či speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Novelou zákona došlo také k upřesnění rozsahu kontroly využívání příspěvku na péči, kterou provádějí obecní úřady s rozšířenou působností. Např. v případě, kdy je pomoc poskytována osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, která sama pobírá příspěvek na péči, budou úřady kontrolovat, zdali je tato osoba zdravotně způsobilá. Od 1. srpna 2009 došlo také ke zvýšení částky příspěvku na péči pro osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV.(úplná závislost) z 11 000 Kč na 12 000 Kč měsíčně, a to jak pro osoby do 18 let, tak i pro osoby nad 18 let. Změna způsobu výplaty příspěvku na péči v I. stupni závislosti (lehká závislost) Od l. ledna 2010 se mění systém vyplácení příspěvku na péči v I. stupni závislosti u osob starších 18 let. Nově bude zaveden tzv. kombinovaný způsob výplaty příspěvku na péči, kdy celková částka příspěvku na péči ve výši 2 000 Kč bude vyplácena tak, že část ve výši 1 000 Kč bude vyplácena v hotovosti nebo na účet podle volby příjemce příspěvku, část ve výši 1 000 Kč bude vyplácena ve formě poukázky nebo elektronického platebního prostředku na úhradu soc. služby poskytnuté poskytovatelem zapsaným v registru poskytovatelů soc. služeb.

Bližší informace týkající se agendy příspěvku na péči je možné zjistit na sociálním odboru MěÚ Moravská Třebová.

Sedláková Lenka, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Moravská Třebová

Vytvořeno 12.10.2009 10:22:35 | přečteno 525x | ernest