Informace o konání zasedání zastupitelstva

MT letní pano 05 výřez
Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucké

Termín: Pondělí 14. 12. 2020 od 16:00 hod.

Navržený program:

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Souhrnná rozpočtová úprava č. 11/2020 rozpočtu města

6. Pravidla rozpočtového provizoria města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2021

7. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová

8. Uzavření dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová

9. Termíny zasedání zastupitelstva města na rok 2021

10. Prodej pozemku parc. č. 88/11 v obci a katastrálním území Moravská Třebová

11. Prodej pozemku parc. č. 247/22 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové

12. Prodej bytové jednotky č. 1480/4 v domě č. o. 17, č. p. 1480, v ul. Nádražní

13. Prodej pozemku parc. č. 402/47 a parc. č. 402/64 vše v obci a katastrálním území Linhartice

14. Doplnění usnesení zastupitelstva města č. 478/Z/070820

15. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

16. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o zákazu bivakování a táboření na plochách veřejné zeleně v zastavěném území města Moravská Třebová

17. Schválení Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová  2021-2025V průběhu zasedání budou dodržena tato preventivní opatření:

  • odstup nejméně 2 metry mezi jednotlivými osobami z řad veřejnosti
  • použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
  • dezinfekce rukou při vstupu
Tereza Sísová, tajemnice úřadu
Vytvořeno 7.12.2020 16:42:34 | přečteno 482x | v.dokoupil