Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

Mor Třebová  z Křížového vrchu 182

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: pondělí 10. prosince 2018 od 15:00 hodin

Navržený program:

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Rozbor hospodaření k 31.10.2018, rozpočtové úpravy

6. Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2019

7. Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2019

8. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 01.01.2019

9. Zastupování města v partnerských organizacích

10. Rozdělení kompetencí mezi starostu a místostarosty

11. Jmenování předsedů a členů výborů zastupitelstva

12. Vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

13. Ceny vodného a stočného na rok 2019

14. Prodej pozemků:

parc. č. 3688/1, Sušice

parc. č. 3143/2, Udánky

parc. č. 247/19 a 685, Boršov

parc. č. 279/3, 277/3 a 3808/39, Boršov

parc. č. 2055/126, ul. Strážnického

15. Předkupní právo k pozemku parc. č. 33, ul. Gorazdova

16. Vklad majetku města do svazku obcí Skupinový vodovod

17. Různé, diskuze, závěr

Stanislav Zemánek, tajemník

Vytvořeno 3.12.2018 | přečteno 368x | v.dokoupil