Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

IMG 7824
Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: pondělí 29. dubna 2019 od 16:00 hodin

Navržený program:

1) Zahájení

2) Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3) Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4) Podněty a připomínky občanů

5) Záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Nová" v Moravské Třebové, určení komise pro losování, termínu losování a ceny pozemků

6) Prodej pozemků parc. č. 1498/19, parc. č. 802, parc. č. 921/1, parc. č. 111

7) Výkup pozemků parc. č. 3515/2, parc. č. 3636/2, parc. č. 3516/2, parc. č. 3514/2, parc. č. 3575/3, parc. č. 3525/6

8) Koupě pozemků parc. č. 2936/186, parc. č. 2936/187 a parc. č. 2936/188

9) Vklad majetku města do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska

10) Poskytnutí dotací z rozpočtu města pro Program regenerace MPR a MPZ v roce 2019

11) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí mimořádného členského příspěvku (neinvestiční účelové dotace) č. OF 0061/18 na financování realizace projektu Kompostéry pro obce Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

12) Zpráva o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 31. 12. 2018

13) Zrušení vnitřního předpisu č. 3/2009

14) Cena města za rok 2018

15) Výjimka z nejnižšího počtu žáků Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy pro školní rok 2019/2020

Tereza Sísová, tajemnice městského úřadu
Vytvořeno 22.4.2019 | přečteno 476x | v.dokoupil