Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

letecky pohled
Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: pondělí 24. června 2019 od 16:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

 3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
 4. Podněty a připomínky občanů
 5. Uzavření dodatku úvěrové smlouvy na financování akce Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého
 6. Účetní závěrka města Moravská Třebová za rok 2018
 7. Závěrečný účet a rozbor hospodaření Města Moravská Třebová za rok 2018
 8. Rozbor hospodaření města k 30.04.2019 a návrh rozpočtových úprav
 9. Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol
 10. Prodej 3 stavebních pozemků v lokalitě "Nová"
 11. Prodej pozemku parc. č. 231/1 v Boršově
 12. Prodej části pozemku parc. č. 2355/1, ul. Na Stráni
 13. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt č. 1, ul. Hřebečská č. o. 1
 14. Změna u prodeje pozemků na ul. Lázeňské
 15. Směna pozemků Město x Kovaříkovi
 16. Bezúplatný převod z vlastnictví I. MTZ s.r.o., ŘSD, Pardubický kraj, ÚZSM
 17. Smlouva o podmínkách provedení stavby - ŘSD
 18. Vklad majetku města do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska
 19. Zpráva o uplatňování ÚP Moravská Třebová
 20. Zpráva o činnosti obvodního oddělení Policie ČR za rok 2018
 21. Zpráva o činnosti městské policie za rok 2018
 22. Odměny občanům - členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za rok 2018
Tereza Sísová, tajemnice městského úřadu

Vytvořeno 19.6.2019 | přečteno 646x | v.dokoupil