Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

mesto
Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: pondělí 2. září 2019 od 16:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
 4. Podněty a připomínky občanů
 5. Souhrnná rozpočtová úprava č. 3/2019
 6. Rozpočtové opatření č. 4/2019 rozpočtu města - poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací
 7. Poskytnutí stipendia a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendia
 8. Záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Strážnického" formou losování (pozemky parc. č. 2055/140, 2055/141, 2055/142, 2055/143, 2055/144, 2055/145)
 9. Prodej pozemku parc. č. 2085/2
 10. Prodej pozemku parc. č. 2240/5 a pozemku parc. č. 2240/1
 11. Prodej pozemku parc. č. 1193/9
 12. Výkup podílu id. 4208/10000 na pozemku parc. č. 51/4
 13. Žádost o převod a nabytí do majetku města z vlastnictví ČR pozemku parc. č. 1951/25
 14. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže MT
 15. Zrušení organizační složky města Centrum volného času s účinností k 31.12.2019
Tereza Sísová, tajemnice městského úřadu
Vytvořeno 27.8.2019 11:10:30 | přečteno 312x | v.dokoupil