Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

Mor Třebová   DJI 0191

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.


Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: Pondělí 9. prosince 2019 od 16:00 hod.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Rozpočtová úprava č. 8/2019 rozpočtu města,

6. Rozpočet města na rok 2020

7. Příděl do sociálního fondu

8. Pořízení změny č. 4 územního plánu města Moravská Třebová (dále ÚP) zkráceným postupem

9. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a zástavní smlouvě se společností Agroveles, s.r.o. a smlouvy o advokátní úschově

10. Prodej bytových jednotek v domě č. o. 1, č. p.  1510 a č. o. 3, č. p.  1511 ul. Hřebečské a uzavření dodatku č. 2 smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě

11. Prodej pozemku parc. č. 2055/145 

12. Směna pozemku parc. č. 3810/4, pozemku parc. č. 3810/5 a pozemku parc. č. 3810/6

13. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku ze psů

14. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

15. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 4/2019, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Moravská Třebová

16. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 3/2019, kterou se ruší vyhláška č. 3/2017, kterou byl stanoven systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Moravská Třebová

17. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva

18. Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2020

19. Udělení čestného občanství města Moravská Třebová paní Jarmile Halbrštátové

20. Dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 4/2019 Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová

21. Dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová

22. Změna dodatku č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy

Tereza Sísová, tajemnice úřadu


Vytvořeno 2.12.2019 8:23:45 | přečteno 865x | v.dokoupil