Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

Mor Třebová   DJI 0191
Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: Pondělí 17. 2. 2020 od 16:00 hod.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Souhrnná rozpočtová úprava č. 9/2019 rozpočtu města

6. Poskytnutí dotací z rozpočtu města na základě individuálních žádostí a uzavření veřejnoprávních smluv

7. Poskytnutí daru Dětskému domovu Moravská Třebová

8. Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací a darů z rozpočtu města v roce 2020

9. Zajištění provozu městské policie

10. Prodej pozemku parc. č. 3814/5 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové

11. Prodej pozemku parc. č. 199/6 v obci a katastrálním území Moravská Třebová

12. Výkup pozemku parc. č. 449/11 v obci a katastrálním území Linhartice

13. Koupě pozemku parc. č. 28 jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 31, č. o. 31 a pozemku parc. č. 26/2 jehož součástí je stavba bez čp./če., jiná stavba v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Město

14. Zpracovaný strategický dokument - Generel zeleně města Moravská Třebová

15. Uzavření dohody o uznání a splácení dluhu

16. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2008, Požární řád města

17. Podání žaloby o zaplacení neuhrazených smluvních pokut ze smlouvy o dílo

18. Oprava usnesení č. 322/Z/091219

19. Poskytnutí finančního daru spolku Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s.

20. Schválení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města

Tereza Sísová, tajemnice


Vytvořeno 10.2.2020 14:36:56 | přečteno 819x | v.dokoupil