Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

MT letní pano 05 výřez
Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucké

Termín: Pondělí 29. června od 16:00 hod.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Závěrečný účet a rozbor hospodaření Města Moravská Třebová za rok 2019

6. Účetní závěrka města za rok 2019

7. Vypořádání hospodářského výsledku z hlavní i hospodářské činnosti města za rok 2019

8. Vklad majetku města do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska

9. Výstavba v lokalitě Jihozápad

10. Kupní smlouva a zástavní smlouva – Miltra

11. Smlouva o budoucí kupní smlouvě – Josefská č.p. 405

12. Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání "Kongregace"

13. Návrh na uzavření soudního smíru se společností M-SILNICE a.s.

14. Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v přípravné třídě ZŠ ČSA pro školní rok 2020/2021

15. Povolení výjimky z počtu žáků ZŠ ČSA pro školní rok 2020/2021

16. Záměr prodeje nemovitých věcí formou losování: pozemek p.č. 2055/144, ul. Strážnického; bytová jednotka č. 1480/2 a č. 1480/7, ul. Nádražní č.o. 17; nebytová jednotka č. 1510/12, ul. Hřebečská č. o. 1 a nebytová jednotka č. 1511/12, ul. Hřebečská č. o. 3

17. Prodej bytových jednotek v domě č. p. 1480, ul. Nádražní č. o. 17 a 19 za cenu dle znaleckého posudku

18. Prodej bytové jednotky č. 352/14, ul. Olomoucká č. o. 38

19. Prodej pozemků parc. č. 247/25, parc. č. 3605/2

20. Prominutí nájmu z nebytových prostor v majetku města za období od 01.03.2020 do 31.5.2020

21. Převod pozemků z vlastnictví Města Moravská Třebová do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic

22. Prominutí a vzdání se práva na vymáhání pohledávky

Tereza Sísová, tajemnice městského úřadu
Vytvořeno 23.6.2020 8:38:19 | přečteno 485x | v.dokoupil