Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

14 Mesto Moravska Trebova

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: Pondělí 25. června 2018 od 15:00 hodin


Navržený program:

1. Zahájení

2. Složení slibu nového člena zastupitelstva města

3. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

4. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

5. Podněty a připomínky občanů 

6. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města

7. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

8. Změna ve složení zastupitelstva města

9. Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2018 – 2022

10. Změna č. 2 územního plánu Moravská Třebová

11. Závěrečný účet a rozbor hospodaření města za rok 2017

12. Účetní závěrka města za rok 2017

13. Žádost o dotaci na projekt Singletrack Glacensis III do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

14. Poskytnutí daru Babyboxu pro odložené děti

15. Rozbor hospodaření města k 30.04.2018

16. Závěrečný účet DSO Českomoravské pomezí za rok 2017

17. Návrh občanky města na přejmenování ulice Marxovy

18. Výjimka z nejnižšího počtu žáků přípravné třídy ZŠ Čs. armády

19. Výjimka z nejnižšího počtu žáků ZŠ Čs. armády

20. Dodatek č. II zřizovací listiny Sociálních služeb města

21. Uzavření smluv o právu provedení stavby "Oprava chodníku v Udánkách - I. etapa" s vlastníky pozemků

22. Převod nemovitostí Pardubickému kraji

23. Prodeje pozemků:

p. č. 2618/2, Udánky

p. č. 2631/3, 2632/2, ul. J. K. Tyla

p. č. 2055/95, ul. Strážnického

p. č. 2009/22, ul. Jevíčská

24. Výkup pozemků parc. č. 2556/8, 2556/9, Udánky

25. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků

26. Různé, diskuze, závěr

Vytvořeno 18.6.2018 | přečteno 343x | v.dokoupil