Informace o konání zasedání Zastupitelstva města

univerzita_1.JPG

Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová se bude konat v pondělí 18. dubna 2011 od 15:00 v zasedací místnosti MěÚ na ulici Olomoucké.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
 3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
 4. Podněty a připomínky občanů
 5. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
 6. Zpráva o činnosti rady města
 7. Informace o aktuálním stavu projektu Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova
 8. Zpráva o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 31.12.2010
 9. Rozpočtové opatření č. 2/2011 rozpočtu města – rozdělení Interního grantu Zdravého města a MA 21
 10. Příspěvky z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních památek
 11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 7/2010, o místním poplatku za odpad
 12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 13. Udělení Ceny města Moravská Třebová
 14. Prodej pozemků:

• parc. č. 3817/5, 3883, Boršov • parc. č. 2704/2, ul. Svitavská • podílu id. 2014/10000 na stavebním pozemku parc. č. 695/1, ul. 9. května

15. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 2556/12, ul. Lanškrounská – Udánky

16. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 393/1, ul. Brněnská

17. Různé, diskuze

Vytvořeno 11.4.2011 14:54:03 | přečteno 331x | ernest