Informace pro občany

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje osoby, které ke dni 31. 12. 2006 pečují o osobu částečně bezmocnou starší 80 let, že účast osoby na důchodovém pojištění podle § 5 odst. 1 písm. s) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, z titulu péče o osobu částečně bezmocnou starší 80 let přichází v úvahu pouze do 31. 12. 2006. Dne 1. 1. 2007 nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách. Změny, které tyto zákony přinášejí se dotknou i právní úpravy důchodového pojištění. Od tohoto data přestává být pojem bezmocnost součástí českého právního řádu a pro ekvivalentní situace je nahrazen pojmem závislost , ve smyslu ust. § 8 zákona č. 108/2006 Sb. Zákon rozděluje závislost podle míry její intenzity do 4 stupňů. Podle ustanovení § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., se osoby, kterým ke dni 1. 1. 2007 náleželo zvýšení důchodu pro částečnou bezmocnost považují od tohoto data za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost). Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. s) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb., jsou účastny důchodového pojištění pouze osoby pečující osobně o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost). Osoby, které pečují o osoby, jejichž nepříznivý zdravotní stav svojí závažností nedosahuje stupně závislosti II, nejsou od 1. 1. 2007 účastny důchodového pojištění. Osobám pečujícím ke dni 31. 12. 2006 o částečně bezmocnou osobu starší 80 let lze doporučit, aby navázaly kontakt s okresní správou sociálního zabezpečení příslušnou podle místa jejich bydliště, kde jim budou poskytnuty podrobnější informace týkající se dopadů neúčasti na pojištění na jejich budoucí důchodové nároky, případně jim bude nabídnuta možnost podání přihlášky k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění podle § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Zároveň s nimi bude vyřešena i otázka možného vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče o částečně bezmocnou osobu starší 80 let pro období do 31. 12. 2006.

Vytvořeno 29.11.2006 10:18:16 | přečteno 343x | ernest