Konkurs na funkci ředitele základní školy

Rada města ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na funkci ředitele Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. Předpokládaný nástup do funkce: 15.8.2007. Obálku s písemnou přihláškou a požadovanými doklady označte slovy: Konkurs ZŠ Palackého 1351- neotvírat . Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 10. července 2007 na adresu: Městský úřad Moravská Třebová, Ing. Mgr. Dana Buriánková, odbor školství a kultury, nám. TGM 29, 571 01, Moravská Třebová. Požadavky: 1)předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon funkce ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, 2)znalost školské problematiky a předpisů, 3)organizační a řídící schopnosti, 4)dobrý zdravotní stav. K přihlášce přiložte: 1)úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání), 2)doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), 3)strukturovaný profesní životopis, 4)písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu, 5)výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, 6)čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971), 7)originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší 3 měsíců), 8)písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Předpokládaný nástup do funkce: 15.8.2007 Obálku s písemnou přihláškou a požadovanými doklady označte slovy: Konkurs ZŠ Palackého 1351 - neotvírat . Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 10. července 2007 na adresu: Městský úřad Moravská Třebová, Ing. Mgr. Dana Buriánková, odbor školství a kultury, nám. TGM 29, 571 01, Moravská Třebová

Vytvořeno 21.6.2007 13:48:46 | přečteno 684x | ernest