Kousek Svitavské bude stavbou

mapy

Přepojení nemovitostí v ul. Svitavské v úseku od křižovatky s ul. Brněnskou po křižovatku s ul. J. K. Tyla na novou kanalizaci si vyžádá uzavírku. Řidiči, vyvarujte se pokut!


Uzavírku ul. Svitavské v úseku od křižovatky s ulicemi J. K. Tyla a Dukelskou po křižovatku s ulicemi Brněnská a Komenského, z důvodu stavebních úprav na kanalizaci, má zhotovitel povolenu od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2016 a to po dobu nezbytně nutnou. Objízdná trasa: ulicemi J. K. Tyla, Jiráskova a Dukelská. Průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému a autobusových spojů bude umožněn.

Cílem akce je přepojení nemovitostí v ul. Svitavské v úseku od křižovatky s ul. Brněnskou po křižovatku s ul. J. K. Tyla na novou kanalizaci, která je v tomto úseku vybudována. Současně budou zrušeny dvě historické stoky, vedoucí v obou krajních částech komunikace. Protože jde o přepojování, nikoliv o výměnu kmenové stoky, předpokládáme dopravní uzavírky vždy jen jednoho jízdního pruhu komunikace, pokud nedojde k nepředvídatelným okolnostem, např. zborcení výkopu apod. Přípojky byly v rámci možností projektantem zmapovány, jak nám ale říkají zkušenosti z jiných zásahů na starých přípojkách či kanalizacích, nelze vyloučit překvapení a nalezení neevidovaných či neznámých přípojek, neboť v minulosti se přípojky budovaly živelně dle aktuálních potřeb. Proto se stává, že jich má jedna nemovitost několik. Horší ovšem je situace, kdy nebude některá z vícero funkčních přípojek na historickou kanalizaci nalezena a tato historická kanalizace bude zrušena. Proto se po dohodě s provozovatelem kanalizace při přepojování nechává časová rezerva, během níž může dojít k nápravě ještě před provizorní úpravou komunikace. Na akci města naváže v první polovině roku 2017 Skupinový vodovod Moravskotřebovska, který v předmětném úseku provede dle dohody výměnu vodovodního řadu vč. přípojek. S ohledem na špatný stav plynovodu a přípojek je s RWE dojednáno, že v r. 2017 provede jejich výměnu a následně se bude spolupodílet na nákladech na finální úpravy povrchů. Cílem je, aby ve druhé polovině roku 2017 na ul. Svitavské v úseku od křižovatky s Brněnskou po křižovatku s J. K. Tyla byly dokončeny výměny sítí a byl položen nový asfaltový povrch komunikace. 

Miroslav Netolický,  vedoucí odboru rozvoje města
__________________________________________


Vytvořeno 24.8.2016 21:21:28 | přečteno 745x | dagmar.zouharova