Lokalita Jihozápad nabízí možnost bydlení i obchodních ploch

JZ

Studie zástavby počítá se vznikem šesti bytových domů a 120 rodinných a řadových rodinných domů, spolu se zelení a technickou a dopravní infrastrukturou. Součástí studie je také obchodní centrum s komplexem služeb. O dalším vývoji rozhodne zastupitelstvo na nejbližším jednání.

Minimálně od roku 2015 bylo zřejmé, že v Moravské Třebové kromě lokality Strážnického nejsou připraveny žádné zásadní lokality pro bytovou výstavbu. Souběžně se studií zástavby Udánského kopce (představena veřejnosti na konci února 2020) jsme se proto intenzivně zabývali využitím lokality Jihozápad. Studie zástavby navržená firmou Apolo CZ bude projednána, včetně dalšího postupu a smluvních vztahů, na nejbližším zasedání zastupitelstva dne 4. května. Již nyní můžeme bohužel vzhledem k aktuálním okolnostem očekávat časový posun realizace celého investičního záměru oproti původnímu plánu,“ vysvětluje místostarosta Miloš Mička.

Dopravní napojení celé lokality je navrženo na Svitavskou ulici, dále na ulice Dr. Janského, Dr. Loubala, Údolní a Třešňová alej. Od silnice I/35 bude celá lokalita chráněna přírodním valem a širokým pásem veřejné zeleně.

Realizace projektu je navržená podle jednotlivých etap. První fází bude příprava inženýrských sítí pro obchodní centrum (plochy pro budoucí komunikace, provedení splaškové a dešťové kanalizace, vodovodního řadu, provedení plynovodu, odstranění vrchního vedení VN a jeho náhrada podzemním vedením atd.). Napojení lokality na dopravní infrastrukturu města je navrženo prostřednictvím okružní křižovatky v místě křížení ulic Západní a Svitavská. Od okružní křižovatky je navržena komunikace o šířce 7 m, na kterou navazují kolmá stání kombinovaná s oboustrannou alejí vzrostlých stromů. Chodník bude veden od ul. Západní k ukončení nové komunikace jižně od OC. Definitivní řešení dešťových vod v území je zajištěno pomocí soustavy tří suchých retenčních nádrží v severní části údolí, jež navazuje dále na Údolní ulici.

Navržené obchodní centrum se skládá ze tří částí. První částí je hypermarket s prodejem převážně potravinářského a částečně nepotravinářského zboží. Tato část je umístěna na severozápadě obchodního centra a počítá s výstavbou dostatečného počtu parkovacích míst. Druhou částí je retail s 5 obchodními jednotkami a parkovacím stáním pro automobily. Obchodní centrum dále zahrnuje technickou infrastrukturu a zeleň včetně připojení pro rezervní plochu.

Vytvořeno 7.4.2020 13:36:20 | přečteno 1199x | v.dokoupil