Město se věnuje prevenci kriminality

Alarmující statistické údaje trestné činnosti nezletilých a mladistvých v Moravské Třebové, vzrůstající problémy v oblasti kriminality a sociálně patologických jevů, dávají na vědomí, že je nutností zaobírat se problematikou prevence kriminality i v našem městě.

Moravskotřebovští radní ustanovili 24. listopadu 2008 Komisi pro prevenci kriminality, jejímž hlavním úkolem bude snižování kriminality a sociálně patologických jevů ve městě, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů.

V kriminalitě mládeže se město Moravská Třebová v roce 2006 ocitlo na prvním místě ve Svitavském okrese. Nezletilí a mladiství se podle policejních statistik podíleli na násilných trestných činech, na krádežích vloupáním, prostých krádežích, na hospodářských trestných činech a na ostatních kriminálních činech.

„V součtu se dostaneme na alarmující číslo 26, což je celkový počet činů spadajících do kriminality mládeže v Moravské Třebové za rok 2006. Pro srovnání, ve stejném období se ve Svitavách podílela mládež na kriminalitě celkem ve 20 případech, což je o šest případů méně než v Moravské Třebové,“ informoval velitel Městské policie v Moravské Třebové Karel Bláha a dodal: „V roce 2007 se podařilo kriminalitu nezletilých a mladistvých účinnou prevencí razantně snížit. Statistiky objasněných případů hovoří o celkem 17 případech spáchaných provinění nezletilých a mladistvých. Minulý rok se v Moravské Třebové podílela mládež celkem na 19 případech trestných činů.“

Již začátkem loňského roku, kdy se vedení města začalo otázkou prevence kriminality vážně zaobírat, vznikla skupina pro prevenci kriminality. Strážníci městské policie pořádali přednášky pro děti základních a středních škol. Speciální program připravili také pro děti předškolních zařízení a Speciální školy. Nově vzniklá Komise pro prevenci kriminality si vytýčila cíle na období let 2009 – 2011, kde jsou jednotlivé projekty rozděleny na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.

„Ke krátkodobým cílům komise patří například systém přednášek a besed s cílem dostat do povědomí žáků otázky právního minima a zapojení žáků do soutěže s názvem „Právo pro každý den“. Na tyto besedy navazuje cyklus besed o dopravě, problematice užívání omamných a psychotropních látek, šikaně ve školách a další,“ řekl Bláha. Z dlouhodobých cílů stojí za zmínku projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“.

„Zde by mohla neorganizovaná mládež trávit svůj volný čas, který dnes věnují zevlování a různým výtržnostem,“ uvedl velitel městské policie.

Mezi jejich další priority patří zvyšování právního vědomí seniorů a zdravotně či mentálně handicapovaných občanů, podpora aktivit dětí a mládeže v oblasti sportu, kultury a výchovy ke zdravému životnímu stylu, primární protidrogová prevence zaměřená na dosud nezasaženou populaci, rozšíření městského kamerového monitorovacího systému a rozšíření monitorovacího zařízení o pult centralizované ochrany pro oblast prevence v majetkové kriminalitě nebo průzkum vnímání pocitu bezpečí občanů.

Ve spolupráci s Obvodním oddělením policie ČR a městské policie byly v Moravské Třebové vytýčeny lokality s nejvyšší trestnou činností, kterým se po vzájemné dohodě začali policisté více věnovat. „V uvedených lokalitách jsou také plánovány jednorázové akce například na prodej alkoholu mladistvým v obchodech, restauracích a diskotékách, na které byl strážníkům městské policie pořízen moderní přístroj k měření hladiny alkoholu dechovou zkouškou,“ sdělil místostarosta města Miloš Izák.

V roce 2009 se bude prevence kriminality v Moravské Třebové zaměřovat spíše na sociální prevenci. Její podstatou je vytváření příznivých společenských podmínek v oblasti sociální, kulturní, výchovně vzdělávací a v oblasti podmínek pro využití volného času. V souvislosti se sociální prevencí jde tedy o to, aby se člověk nestal pachatelem trestného činu, anebo aby v páchání trestné činnosti nepokračoval.

Vytvořeno 2.2.2009 13:37:53 | přečteno 327x | ernest