Napojování na kanalizaci je nezbytné dokončit!

kanál_0.JPG

Město Moravská Třebová apeluje na vlastníky nemovitostí, aby dokončili v co nejkratším termínu připojení na kanalizaci. Původně vyhlášená lhůta uplynula koncem května. Po dobudování veřejné kanalizace v rámci projektu Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV nebude možné prodloužit stávající povolení k vypouštění odpadních vod ze septiků do vodoteče nebo do zásaku. Celá informace odboru rozvoje města v příloze.

Původně vyhlášená lhůta uplynula koncem května, přesto je napojeno prozatím cca 2/3 objektů v části města Boršov, pouze polovina nemovitostí v Udánkách. Ojedinělé případy nenapojení se vyskytují v Sušicích. Lidé tedy vypouštějí odpadní vody bez povolení a vystavují se tak sankcím. Jestliže není obytná stavba napojena na splaškovou kanalizaci nebo domovní čistírnu odpadních vod, ale má pouze nepropustnou jímku (žumpu), je vlastník takové stavby povinen zajistit zákonnou likvidaci svých odpadních vod (např. odvoz na ČOV). Jestliže však bude prokazatelně zjištěn jakýkoliv odběr vody a nemovitost nebude napojena na splaškovou kanalizaci nebo domovní čistírnu odpadních vod, anebo nebude-li zajištěna zákonná likvidace odpadních vod vývozem odpadních vod z jímky nejlépe na městskou čistírnu odpadních vod, vystavuje se majitel jako fyzická osoba pokutě až do výše 50 000 Kč. Při nepovoleném vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, ať už ze septiku, ČOV, jímky s přepadem anebo napřímo, lze uložit pokutu do 100 000 Kč. Při kontrolách odboru životního prostředí bude kladen důraz především na platnost povolení k vypouštění odpadních vod nebo úplnost dokladů o pravidelném vyvážení jímky prostřednictvím odborné firmy o vývozu na ČOV.

Vytvořeno 15.6.2015 9:24:11 | přečteno 618x | ernest