Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Oznámení volného pracovního místa na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou na místo úředníka odboru vnitřních věcí. Místo výkonu práce: Městský úřad Moravská Třebová. Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici: na www.mtrebova.cz, na úřední desce městského úřadu, na občanském informačním centru Měú nebo u personalistky městského úřadu, tel: 461 353 027, e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 140/2001 Sb.,věk minimálně 18 let,způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka.Požadavky: střední vzdělání s maturitní zkouškou,dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),orientace v oblasti veřejné správy,komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost,praxe v oboru výhodou,praxe v jednání s občany výhodou,řidičský průkaz skupiny B a zkušenosti v řízení výhodou,základní jazykové znalosti (angličtina nebo němčina) výhodou,zvláštní odborná způsobilost při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů výhodou.Písemná přihláška musí obsahovat:jméno, příjmení a titul uchazeče,datum a místo narození,státní příslušnost, místo trvalého pobytu,číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,telefonní kontakt,informaci o splnění výše uvedených požadavků,datum a podpis zájemce.K přihlášce uchazeč připojí:strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti,čestné prohlášení o bezúhonnosti dle § 4 odst.2 zákona č. 312/2002 Sb. nebo výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,kopii nejvyššího dosaženého vzdělání.Základní charakteristika vykonávané činnosti:výkon státní správy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů,ověřování shody opisů, pravosti podpisů.Další informace:práce je zařazena do 8. platové třídy dle zákona č.262/2006 Sb., nařízení vlády č.465/2006 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,předpokládaný nástup od 1.11.2007, případně dle dohody,po ukončeném výběrovém řízení budou poskytnuté doklady všech uchazečům vráceny,bližší informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Stanislav Zemánek, telefon 461353127.Písemnou přihlášku v obálce označené Neotvírat - výběrové řízení zašlete: poštou do 23.10.2007 na adresu:Městský úřad Helena Brziaková nám. T. G. Masaryka č.o. 29571 01 Moravská Třebová nebo předejte do 23.10.2007 do 1500 h na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2.

Vytvořeno 8.10.2007 15:58:00 | přečteno 431x | ernest