Poslanecká sněmovna schválila nový zákon o sociálních službách a další změny v oblasti sociální péče

Poslanecká sněmovna schválila nový zákon o sociálních službách. Nový zákon bude účinný od 1. ledna 2007. Sociální služby jsou určeny lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci. Základním cílem nové právní normy je zajistit lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, pomoc a podporu prostřednictvím nabídky široké škály sociálních služeb, stanovit pravidla pro jejich poskytování a zavést příspěvek na péči. Příslušný orgán, tj. úřad práce, určí na základě sociálního a lékařského posouzení tzv. stupeň závislosti na pomoci jiné osoby, Podle tohoto stupně přizná žadateli příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností odpovídající výši příspěvku na péči. Příspěvek na péči nahradí dosavadní zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu. Poslanecká sněmovna dále schválila změny v oblasti sociálních dávek. Návrhy zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi by měly nabýt účinnosti 1. ledna 2007. Cílem je především dostatečně a spravedlivě ochraňovat lidi před hmotnou nouzí, motivovat je k aktivnímu hledání zaměstnání a přijetí i méně placené práce. Ti, kteří prokážou snahu zvýšit si příjem vlastní prací, by měli být při čerpání sociálních dávek zvýhodněni. Nově bude životní minimum jednosložkové a nebude už zahrnovat náklady spojené s bydlením. Částka životního minima pro jednotlivce bude činit 3 126 Kč. Současně se zavádí nová dolní hranice příjmů, existenční minimum. Částka existenčního minima činí 2 020 Kč.Nově se bude zohledňovat nejen příjem domácnosti a její velikost, ale i její náklady na bydlení. Rozdílné náklady na bydlení v různých regionech ČR u osob v hmotné nouzi řeší i zákon o pomoci v hmotné nouzi, a to formou nové dávky - doplatku na bydlení...Společně s výše uvedenými změnami bude nově koncipována dávka -příspěvek na živobytí.Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zákon by měl nabýt účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (pravděpodobně v červnu 2006).Nová právní úprava mimo jiné prohlubuje ochranu dětí, které jsou na základě žádosti rodičů opakovaně umisťovány do kojeneckých ústavů, dětských domovů a dalších zařízení, a dětí ohrožovaných násilím mezi rodiči nebo jinými fyzickými osobami. Novela také posiluje práci s biologickou rodinou.a umožňuje tak dítěti zachování rodinného prostředí. Zákon zakotvuje možnost svěřit dítě na přechodnou dobu do pěstounské péče.Novela zefektivňuje přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči.Nová právní úprava významně zvyšuje odměnu pěstouna. Dávka vzroste na dvojnásobek dosud vyplácené částky.

Vytvořeno 16.3.2006 15:33:56 | přečteno 382x | ernest