Prodej bytů z majetku města Moravská Třebová

Moravskotřebovští zastupitelé schválili na zastupitelstvu města uzavření mandátní smlouvy s vítězem otevřeného zadávajícího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Prodej bytů města Moravská Třebová“ – firmou ISA CONSULT s.r.o.

„Společnost se zavázala k zajištění prodeje bytových domů, bytů a nebytových prostor, které jsou v majetku Města Moravská Třebová, a to za podmínek uvedených ve schválené Směrnici zastupitelstva města Moravská Třebová, kterou se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek.„Podle mandátní smlouvy s firmou ISA CONSULT s.r.o se prodej všech domů a bytů v majetku města zrealizuje do 31. 12. 2009," informoval místostarosta města Miloš Izák

V lednu tohoto roku schválili zastupitelé také novou směrnici týkající se prodeje domů a bytů v majetku města. Podle slov starosty chce město novou směrnicí dát možnost občanům odkoupit byty do svého vlastnictví a zároveň tak získat potřebné finance na investiční akce, které jsou v plánu na příští rok. Prodávat by se mělo kolem čtyři sta bytů ve vlastnictví města.

„Každý nájemník tohoto bytu nebo domu bude obeslán a informován o záměru prodeje. Nabídka prodeje, kterou nájemce dostane bude obsahovat nabídku ke koupi domu a příslušných pozemků, Směrnici zastupitelstva města Moravská Třebová, kterou se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek, popis prodávaného domu, cenu domu, včetně ceny zastavěného pozemku a případných pozemků tvořících jeden funkční celek s prodávaným domem a způsob jejího výpočtu,“ informuje vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství Viera Mazalová.

Prodávat se nebudou byty a domy, které byly vystavěny za pomocí dotačních titulů. V těchto případech se město zavázalo smlouvou k ponechání objektů v majetku města obvykle na dobu 20 let od doby výstavby.

„Tyto objekty bude možné zařadit do prodeje po uplynutí této lhůty. V majetku města zůstane i 179 bytových jednotek v historickém centru města, tj. nám. T. G. Masaryka, ul. Branská a ul. Svitavská. Dále jsou ponechány objekty na ul. Školní. Jedná se o byty velikosti 1+1, kde v současné době bydlí starší obyvatelé a dále jsou tyto objekty využívány pro přidělování bytů mladým párům, které zakládají rodinu. Prodej se nedotkne ani objektu na ul. Farní č.o. 1 a Boršova č. p. 73,“ sděluje úřednice z odboru majetku města Andrea Drozdová Šramová.

Prodejní cena bytového domu je tvořena součtem cen jednotlivých bytů. Cena bytu (jednotky) vychází z jednotkové ceny podle tabulky x podlahové plochy bytu x koeficientu stáří domu (případně doba od poslední celkové rekonstrukce domu) x koeficientu konstrukce domu x koeficientu zhodnocení. K prodejní ceně jednotky, v níž je zahrnuta i cena spoluvlastnického podílu ke společným prostorám domu se připočte cena poměrné části pozemku dle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

 • Kategorie bytu Jednotková cena při prodeji

  bytového domu – jednotky

 • Byt 5.000 Kč/m2 – 5.200 Kč/m2
 • Byt se sníženou kvalitou 2.300 Kč/m2 – 2.700 Kč/m2
 • Nebytové prostory 5.000 Kč/m2 – 5.000 Kč/m2
 • Volné byty 6.000 Kč/m2 – 8.000 Kč/m2
 • Garáže, kotelny 2.500 Kč/m2 – 3.000 Kč/m2

Oproti minulému roku např. klesne cena u bytové jednotky z 6.000 Kč na 5. 200 Kč/m2 a zvedne u nebytových prostor z 1.500 Kč na 5.000 Kč/m2. Prodejní ceny stavebního pozemku jsou schváleny v části obce Boršov na 120 Kč/m2, v části obce Město, Předměstí, Sušice, Udánky jna 270,–-Kč. Prodejní cena pozemku tvořícího s domem jeden funkční celek je v části obce Boršov je 70 Kč/m2, v části obce Město, Předměstí, Sušice, Udánky je 120,–-Kč.

„Společnost ISA CONSULT zabezpečí veškeré úkony spojené s převodem jednotek, a zároveň zajistí marketingový průzkum, zprostředkování a poradenství tj. zajištění odborného, právního a finančního poradenství pro nájemníky a navržení optimálního postupu realizace prodeje ze strany nájemníků,“ řekl starosta města Moravská Třebová Josef Ošťádal.

V případě, že se bude jednat o zakládání právnických osob (družstev) z řad nájemníků, zajistí společnost zpracování dokumentace, svolání a řízení ustavujících valných hromad, resp. členských schůzí, zajištění registrace do obchodního rejstříku a daňové registrace. „Samozřejmě by měla zajistit zpracování kupních smluv a provedení zápisů a změn v katastru nemovitostí,“ dodal na závěr Ošťádal.

NÁVOD NA VÝPOČET CENY BYTU (JEDNOTKY) Prodejní cena bytového domu je tvořena součtem cen bytů a nebytových prostor v příslušném domě a ceny pozemků, kde cena bytu nebo nebytového prostoru je stanovena dle vzorce: CB = CJ x P x k1 x k2 x k3 kde CJ je jednotková cena dle tab. č.1

P je celková podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru

k1 je koeficient stáří domu (případně doba od poslední celkové rekonstrukce domu):

 • k1 = 1,00 pro stáří domu 0 – 24 roků
 • k1 = 0,95 pro stáří domu 25 – 49 roků
 • k1 = 0,90 pro stáří domu 50 – 79 roků
 • k1 = 0,80 pro stáří domu 80 roků a více

k2 je koeficient konstrukce domu:

 • k2 = 1,00 u cihlových domů
 • k2 = 0,90 u panelových domů bez výtahu –
 • k2 = 0,85 u panelových domů s výtahem
 • k2 = 0,55 u domů typu Okal

k3 je koeficient zhodnocení:

 • k3 = 1,15 v případě, že byla v posledních 5 letech před prodejem provedena celková komplexní rekonstrukce bytu nebo zásadní oprava domu spočívající v celkové rekonstrukci ZTI nebo elektroinstalace nebo výměně střešní krytiny nebo celkové opravě fasády domu
 • k3 = 1,25 v případě, že bylo v posledních 5 letech před prodejem provedeno zhodnocení sestávající ze dvou či více druhů rekonstrukcí či zásadních oprav uvedených výše
 • k3 = 1,00 v ostatních případech
Vytvořeno 1.7.2008 11:27:17 | přečteno 1174x | ernest