Starosta města vyhlašuje výběrové řízení na velitele Městské police Moravská Třebová

Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici:

Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici:

  • na www.mtrebova.cz
  • na úřední desce městského úřadu
  • na občanském informačním centru městského úřadu
  • u personalistky městského úřadu, tel.č.: 461353027, E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz nebo u místostarosty JUDr. Miloše Izáka, tel.č.:461353125, E-mail: mizak@mtrebova.cz

Nástup od 1.6.2007, případně dle dohody.Písemnou přihlášku včetně všech náležitostí a příloh předejte do 16.4.2007 na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2 nebo zašlete poštou na adresu: Městský úřad – Brziaková Helena, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová.Místo výkonu práce: město Moravská TřebováPředpoklady pro vznik pracovního poměru:- státní občanství ČR, – duševní a tělesná způsobilost,– věk nad 21 let,– bezúhonnost a spolehlivost,–splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,–ovládání jednacího jazyka.Požadavky:-vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,–praxe v řízení kolektivu,–řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení,–dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),–komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost,–praxe v oboru výhodou,–základní jazykové znalosti (angličtina nebo němčina) výhodou.Písemná přihláška musí obsahovat:-jméno, příjmení a titul uchazeče,–datum a místo narození,–státní příslušnost,–místo trvalého pobytu,–číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,–telefonní kontakt,–informaci o splnění výše uvedených požadavků,–datum a podpis zájemce.K přihlášce uchazeč připojí:-strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti mající vztah k výše uvedené funkci,–výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie),–ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání,–čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,–osvědčení dle § 4 odst.3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,–koncepci činnosti městské policie v rozsahu maximálně 2 stránek.Po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny.Charak­teristika vykonávané činnosti:-řízení Městské policie Moravská Třebová při komplexním zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku-plnění úkolů na úseku prevence kriminalityDalší informace:-práce je zařazena do 9. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce-nástup od 1.6.2007, případně dle dohody.Písemnou přihlášku v obálce označené Neotvírat – výběrové řízení městská policie předejte do 16.4.2007 na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2 nebo zašlete poštou na adresu:Městský úřad Helena Brziaková nám. T. G. Masaryka č.o. 29571 01 Moravská TřebováBližší informace poskytne místostarosta JUDr. Miloš Izák, telefon 461353125.

Vytvořeno 13.3.2007 12:01:01 | přečteno 310x | ernest