Stručně o programu Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.

V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace programu je až 25 miliard korun. Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:

  • A. Úspora energie na vytápění
  • A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
  • A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení)
  • B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
  • C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
  • C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
  • C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
  • C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
  • D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření – některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací).

Kdo může žádat o dotaci

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy: fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti), společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Seznam odborných dodavatelů a Seznam podporovaných výrobků

Zaměření programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů programu a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je možné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů . Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky programu. Zápis do seznamů není zpoplatněn.

Jak podat žádost

Žádosti podávejte písemně na určeném formuláři, který získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank (odkaz na seznam bank je k dispozici od konce května). Stáhnout si je můžete také z internetu. Zároveň vám tyto stránky nabízejí elektronické vyplnění žádost v pdf . Žádosti můžete zároveň posílat doporučeně poštou.

Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů:

Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR http://www.sfzp.cz/…-pracoviste/ – podpora u bytových domů)

Pobočky pověřených bankovních institucí – banky, které žádost administrují, současně nabízejí poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice

Podrobné informace o programu naleznete v Příručce pro žadatele – http://www.sfzp.cz/…e-o-podporu/, a v Příloze Příručky pro žadatele.

Informace můžete získat na krajském pracovišti SFŽP ČR – Pardubice PARDUBICKÝ KRAJ,Smilova 307,530 02 PARDUBICE
- Dita Heřmanská, tel.: 466 610 609, dita.hermanska@sfzp.cz

– Jitka Dosoudilová, tel.: 466 265 420, jitka.dosoudilova@sfzp.cz

-Tomáš Goga, tel.: 466 610 609, tomas.goga@sfzp.cz

-Martin Škoda, tel.: 466 265 420, martin.skoda@sfzp.cz

Nebo na odboru životního prostředí v Moravské Třebové, ing. Pavel Báča 461 353 047

Vytvořeno 27.5.2009 7:59:31 | přečteno 825x | ernest