Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru finančního na 0,5 pracovního úvazku. Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici: na www.mtrebova.cz, na úřední desce městského úřadu, občanském informačním centru Měú nebo u personalistky městského úřadu, tel: 461 353 027, e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz. Nástup od 11.6.2007, případně dle dohody. Písemnou přihlášku v obálce označené Neotvírat - výběrové řízení předejte do 31. 5. 2007 na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2 nebo zašlete poštou na adresu: Městský úřad, Brziaková Helena, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová. Bližší informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Stanislav Zemánek, telefon 461353127.Místo výkonu práce: Městský úřad Moravská TřebováPředpoklady pro vznik pracovního poměru:státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. ve znění zákona č. 140/2001 Sb.věk minimálně 18 let,způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka.Požadavky: střední vzdělání s maturitní zkouškou,orientace v oblasti veřejné správy,komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost,dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),praxe v oboru výhodou,řidičský průkaz skupiny B a zkušenosti v řízení výhodou,základní jazykové znalosti (angličtina nebo němčina) výhodou,zvláštní odborná způsobilost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu výhodou.Písemná přihláška musí obsahovat:jméno, příjmení a titul uchazeče,datum a místo narození,státní příslušnost, místo trvalého pobytu,číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,telefonní kontakt,informaci o splnění výše uvedených požadavků,datum a podpis zájemce.K přihlášce uchazeč připojí:strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti,výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie),ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání.Po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny.Charakteristika vykonávané činnosti zejména:zpracování účetnictví příjmové části rozpočtu městaDalší informace:práce je zařazena do 8. platové třídy dle zákona č.262/2006 Sb., nařízení vlády č.564/2006 Sb. a nařízení vlády č.469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,nástup od 11.6.2007, případně dle dohody.

Vytvořeno 11.5.2007 14:15:13 | přečteno 578x | ernest