Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru finančního. Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici: - na www.mtrebova.cz, úřední desce městského úřadu, občanském informačním centru městského úřadu a u personalistky městského úřadu, tel.č.: 461353027, E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz Nástup od 14.5.2007, případně dle dohody. Písemnou přihlášku včetně všech náležitostí a příloh předejte do 30.4. 2007 na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2 nebo zašlete poštou na adresu: Městský úřad, Brziaková Helena, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová.Místo výkonu práce: Městský úřad Moravská TřebováPředpoklady pro vznik pracovního poměru:státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. ve znění zákona č. 140/2001 Sb.věk minimálně 18 let,způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka.Požadavky: vyšší odborné vzdělání, případně střední vzdělání s maturitní zkouškou,orientace v oblasti veřejné správy,komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost,dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),praxe v oboru výhodou,řidičský průkaz skupiny B a zkušenosti v řízení výhodou,základní jazykové znalosti (angličtina nebo němčina) výhodou,zvláštní odborná způsobilost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu výhodou.Písemná přihláška musí obsahovat:jméno, příjmení a titul uchazeče,datum a místo narození,státní příslušnost, místo trvalého pobytu,číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,telefonní kontakt,informaci o splnění výše uvedených požadavků,datum a podpis zájemce.K přihlášce uchazeč připojí:strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti,výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie),ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání.Po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny.Charakteristika vykonávané činnosti zejména:zpracování účetnictví příjmové části rozpočtu města,vedení účetních knih,zpracování uzávěrek.Další informace:práce je zařazena do 9. platové třídy dle zákona č.262/2006 Sb., nařízení vlády č.564/2006 Sb. a nařízení vlády č.469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,nástup od 14.5.2007, případně dle dohody.Písemnou přihlášku v obálce označené Neotvírat - výběrové řízení předejte do 30.4.2007 na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2 nebo zašlete poštou na adresu:Městský úřad Brziaková Helenanám. T. G. Masaryka č.o. 29571 01 Moravská TřebováBližší informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Stanislav Zemánek, telefon 461353127.

Vytvořeno 13.4.2007 13:40:29 | přečteno 328x | ernest