Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na vedoucího odboru Obecní živnostenský úřad.Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici: na www.mtrebova.cz, na úřední desce městského úřadu, na občanském inforamačním centru Měú nebo u personalistky městského úřadu, tel: 461 353 027, e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz. Nástup od 1.8.2007, případně dle dohody. Písemnou přihlášku v obálce označené Neotvírat - výběrové řízení předejte do 30.6.2007 na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká 2, Moravská Třebová nebo zašlete poštou na adresu: Městský úřad, Helena Brziaková, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová.Místo výkonu práce: Městský úřad Moravská TřebováPředpoklady pro vznik pracovního poměru:státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. ve znění zákona č. 140/2001 Sb.věk minimálně 18 let,způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,ovládání jednacího jazyka.Požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu, praxe v řízení kolektivu,praxe v jednání s občany,orientace v oblasti veřejné správy,základní znalosti zákonů z oblasti živnostenském podnikání,dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),organizační a řídící schopnosti, samostatnost a zodpovědnost,řidičský průkaz skupiny B a zkušenosti v řízení,praxe v oboru výhodou,základní jazykové znalosti (angličtina nebo němčina) výhodou,zvláštní odborná způsobilost při správě živnostenského podnikání výhodou.Písemná přihláška musí obsahovat:jméno, příjmení a titul uchazeče,datum a místo narození,státní příslušnost, místo trvalého pobytu,číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,informaci o splnění výše uvedených požadavků,telefonní kontakt,datum a podpis zájemce.K přihlášce uchazeč připojí:strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti týkající se správních činností,originál nebo ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání,originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,osvědčení dle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem vráceny.Charakteristika vykonávané činnosti :řízení a koordinace správy živnostenské podnikání za všechny druhy živností ve vymezené územní působnosti Obecního živnostenského úřadu.Další informace:práce je zařazena do 11. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,nástup od 1.8.2007, případně dle dohody.Písemnou přihlášku v obálce označené Neotvírat - výběrové řízení předejte do 30.6.2007 na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká 2, Moravská Třebová nebo zašlete poštou na adresu:Městský úřad Helena Brziakovánám. T. G. Masaryka č.o. 29571 01 Moravská TřebováBližší informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Stanislav Zemánek, telefon 461353127.

Vytvořeno 1.6.2007 14:00:39 | přečteno 317x | ernest