UPOZORNĚNÍ

Od 1. ledna 2008 zaniká povolení k odběru podzemních a povrchových vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít povolení vodoprávního úřadu. Užíváte vodu například jako:- fyzická osoba -odběr vody k zalévaní zahrady či k napájení drobného zvířectva, vypouštění odpadní vody z domovní čistírny odpadních vod? - živnostník - odběr vody pro zahradnictví, vypouštění předčištěných odpadních vod z technologií, myček aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod? - zemědělec - odběr vody k zavlažování či k napájení zvířat? - rybníkář - odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží? - provozovatel veřejného koupaliště - odběr či vypouštění vody? - provozovatel lyžařského areálu - odběr vody k výrobě sněhu vodními děly? K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního úřadu.Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení. Povolení není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou (vodárenskou či kanalizační společností, obcí apod.). Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se pokutě, která může činit:- u fyzické osoby až 50.000 Kč - u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10.000.000 Kč Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále. Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování jednotlivé domácnosti pitnou vodou nezanikají.Více informací získáte na stránkách www.zanikpovoleni.cz

Vytvořeno 2.2.2007 8:34:47 | přečteno 355x | ernest