Upozornění na zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami

sucho2015.jpg

Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad zakázal veškerý odběr povrchových vod ze všech vodních toků a vodních nádrží v katastrálních územích Moravská Třebová a Boršov. Podrobnosti dále v aktualitě.

Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami

Tak jako v celé České republice, i v katastrálních územích Moravská Třebová a Boršov u Moravské Třebové dosahují v současné době průtoky ve vodních tocích velmi nízkých hodnot v rozmezí 3 – 25 % měsíčního normálu. Jsou tak ohroženy základní funkce vodních toků – např. funkce zajišťující podmínky pro nakládání s vodami, užívání k rekreačním účelům, dotování podzemních vod v území přilehlém k vodnímu toku a dále funkce ekologické, zajišťující vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu, spoluvytváření a ovlivňování charakteru krajiny.

Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad proto přistoupil k vydání opatření obecné povahy, kterým s účinností od 4. 8. 2015 do odvolání zakázal obecné nakládání s povrchovými vodami, a to tak, že zakázal veškerý odběr povrchových vod bez zvláštního technického zařízení (např. odběr vody konví apod.) ze všech vodních toků a vodních nádrží v katastrálních územích Moravská Třebová a Boršov u Moravské Třebové.

Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad dále upozorňuje, že jiné než obecné nakládání s povrchovými vodami (např. odběr prostřednictvím čerpadla, vzdouvání, akumulace, využívání jejich energetického potenciálu, převádění apod.) je možné pouze na základě platného povolení k nakládání s vodami při dodržení podmínek stanovených v daném rozhodnutí. V této souvislosti upozorňujeme na minimální zůstatkové průtoky, které jsou v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů stanoveny ve všech povoleních k nakládání s vodami, která by mohla způsobit snížení průtoku ve vodním toku. Při nedosažení minimálních zůstatkových průtoků ve vodním toku jsou povolená nakládání s povrchovými vodami omezena nebo přímo zakázána. Omezení nebo zákaz nakládání s vodami při nedosažení minimálních zůstatkových průtoků je vždy specifikován v konkrétním vydaném povolení. Odběry pitné vody z veřejného vodovodu nejsou vydaným opatřením žádným způsobem omezeny.

Vytvořeno 4.8.2015 19:35:47 | přečteno 604x | ernest