Upozornění pro fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby

Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy v odpadovém hospodářství, vede evidenci nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Původci odpadů a oprávněné osoby jsou dle § 39 odst. 2, povinni zaslat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady do 15. února 2010 na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a to v případě, že vyprodukovali nebo nakládali v uplynulém roce s více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů.

Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy ochrany ovzduší, který vyměřuje poplatky za znečišťování ovzduší podle § 19 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, upozorňuje výše uvedené podnikající osoby, že dle uvedeného zákona vyplývá pro provozovatele malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší povinnost oznámit na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností do zákonné lhůty 31. 3. 2010 technický stav zdroje a množství vypouštěných emisí na základě údajů z předchozího roku a dále povinnost pro provozovatele užívající organická rozpouštědla zaslat roční hmotnostní bilanci rozpouštědel spolu s oznamovacím listem uživatele organických rozpouštědel v termínu do 15. 2. 2010.

Pro malé spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW včetně a používajících jako paliva koks, dřevo, biomasu, plynná paliva dostupná ve veřejných rozvodných a distribučních sítích nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 % není sazba poplatku stanovena a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost. Poplatky, jejichž výše nedosahuje 500 Kč se nevyměří a řízení o vyměření poplatku se zastaví.

Potřebné formuláře najdete na www.moravskatrebova.cz, v tištěné podobě v kanceláři Městského úřadu Moravská Třebová, odboru životního prostředí, ul. Olomoucká, kancelář č. 217. Na vyžádání je možné formulář poslat e-mailem.

Za nesplnění oznamovací a ohlašovací povinnosti lze ze zákona o ochraně ovzduší uložit pokutu dle kategorie zdroje až do výše 150.000 Kč a ze zákona o odpadech až do výše 1mil. Kč.

Odbor životního prostředí

Vytvořeno 8.2.2010 12:38:17 | přečteno 400x | ernest