Veřejné projednání návrhu územního plánu

14 Mesto Moravska Trebova

V současné době probíhá řízení o změně č. 2 územního plánu. Veřejné projednání se uskuteční ve čtvrtek 8. března v 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, ulice Olomoucká.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Stanoviska a připomínky se podávají na odbor výstavby a územního plánování.

Více informací naleznete také v sekci strategické rozvojové dokumenty na webových stránkách města:

https://www.moravskatrebova.cz/redakce/index.php?clanek=155112&slozka=145475&lanG=cs&xuser=182933546155563955&preview=yes&portal=2795

Vytvořeno 5.3.2018 13:44:01 | přečteno 387x | v.dokoupil