Veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu Moravská Třebová

Mor Třebová   DJI 0822

Odbor výstavby a územního plánování zve veřejnost k účasti na veřejném projednání Změny č. 4 územního plánu Moravská Třebová, které se koná v pondělí 22. června od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v ul. Olomoucká.  

Návrh Změny č. 4 ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí až do 29. června 2020 na Městském úřadě Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování a na odboru investic a správy majetku. Návrh Změny č. 4 ÚP je zveřejněn rovněž zde.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Námitky a připomínky se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování, ul. Olomoucká č. 2, 571 01 Moravská Třebová. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.


Vytvořeno 19.6.2020 14:22:09 | přečteno 776x | v.dokoupil