Veřejné projednání návrhu změny č. 5 územního plánu Moravská Třebová

Aquapark
Odbor výstavby a územního plánování zve veřejnost k účasti na veřejném projednání návrhu změny č. 5 Územního plánu Moravská Třebová, které se koná 31. března v 15:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v ulici Olomoucká.
Návrh Změny č. 5 ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 23. 2. 2021 do 8. 4.2021 na Městském úřadě Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování a na odboru investic a správy majetku. Návrh Změny č. 5 ÚP je zveřejněn rovněž zde

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Námitky a připomínky se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování, ul. Olomoucká č. 2, 571 01 Moravská Třebová. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží. 

Vytvořeno 25.2.2021 11:49:41 | přečteno 160x | v.dokoupil