Veřejné projednání Strategického plánu sociálního začleňování města Moravská Třebová

integration 1777535 1280

Srdečně zveme veřejnost i zástupce místních organizací na společné setkání, které se bude konat ve středu 16. října od 17:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v ul. Olomoucká. Strategický plán sociálního začleňování je klíčový dokument, který pomáhá zapojovat znevýhodněné obyvatele zpět do společnosti.


"Jako první obec Pardubického kraje se hlásíme ke komplexnímu řešení sociálního vyloučení a aktivně spolupracujeme s Agenturou pro sociální začleňování. Strategický plán obsahuje jak informace o míře a struktuře sociálního vyloučení v Moravské Třebové, tak plán konkrétních kroků vedoucích ke zlepšení situace. Sociálně vyloučenou osobou se přitom může stát téměř každý. K sociálnímu vyloučení a následnému ztíženému přístupu k institucím a službám může vést běžná kumulace životních problémů, jako jsou např. ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole apod. Díky schválenému strategickému plánu sociálního začleňování bude snadnější občanům pomáhat s řešením těchto těžkých situací,“ uvádí starosta Tomáš Kolkop.

Program veřejného projednání:

  1. krátké shrnutí spolupráce města Moravská Třebová s Agenturou pro sociální začleňování
  2. seznámení se s obsahem Strategického plánu sociálního začleňování (SPSZ)
  3. zodpovězení otázek k SPSZ
  4. hlasování o přijetí SPSZ členy Lokálního partnerství Moravská Třebová

"Pracovní verze Strategického plánu sociálního začleňování (SPSZ) je v procesu připomínkování, po kterém bude dokument předložen ke schválení radě města a následně zastupitelstvu města na zasedání dne 4. 11. 2019. Po jeho schválení mohou jednotlivé subjekty a neziskové organizace podávat projektové žádosti s cílem pokrytí nejdůležitější chybějící služby v Moravské Třebové,“ vysvětluje tajemnice Tereza Sísová.  

Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ) města Moravská Třebová obsahuje opatření vedoucí k sociálnímu začleňování, které dokážou místní aktéři ovlivnit nejvýrazněji. Je to především z důvodu dobré znalosti místních specifik, nebo možnosti pružně reagovat na změny. Neméně důležitým cílem politiky sociálního začleňování je rovněž důraz na aktivizaci a participaci sociálně vyloučených. V prostředí České republiky je sociální vyloučení často spojené s romskou komunitou, což v některých případech vede ke stigmatizaci a diskriminaci např. v oblasti bydlení, vzdělávání a zaměstnanosti. Aktivní politika sociálního začleňování spočívá v pomoci zvenčí. Je důležité, aby sociálně vyloučení dostali možnost zapojit se do společnosti, aktivně řešit svou sociální situaci.

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády České republiky a jako taková působí od roku 2008. Na základě své odborné základny pomáhá obcím a městům nejdříve detailně identifikovat problematiku sociálního vyloučení a její rozsah na jejich území, následně nastavit taková opatření, která povedou k postupnému zlepšení situace a rovněž pomoci na tato opatření získat finanční prostředky dotačních titulů.


Vytvořeno 30.9.2019 15:49:51 | přečteno 348x | v.dokoupil