Výběrové řízení

Starosta města Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na velitele Městské policie Moravská Třebová. Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici: na www.mtrebova.cz, na úřední desce městského úřadu, na občanském informačním centru městského úřadu, u personalistky městského úřadu, tel.č.: 461353027, E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz, u místostarosty JUDr. Miloše Izáka, tel.č.:461353125, E-mail: mizak@mtrebova.cz. Písemnou přihlášku v obálce označené Neotvírat - výběrové řízení městská policie zašlete: poštou do 19.10.2007 na adresu: Městský úřad, Helena Brziaková, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 570 01 Moravská Třebová nebo předejte do 19.10.2007 do 14.00 hod. na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2. Místo výkonu práce: město Moravská Třebová. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:státní občanství ČR, duševní a tělesná způsobilost,věk nad 21 let,bezúhonnost a spolehlivost,splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,ovládání jednacího jazyka.Požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,praxe v řízení kolektivu,řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení,dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),organizační a řídící schopnosti,komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost,praxe v oboru výhodou,základní jazykové znalosti (angličtina nebo němčina) výhodou.Písemná přihláška musí obsahovat:jméno, příjmení a titul uchazeče,datum a místo narození,státní příslušnost, místo trvalého pobytu,číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,telefonní kontakt,informaci o splnění výše uvedených požadavků,datum a podpis zájemce.K přihlášce uchazeč připojí:strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti mající vztah k výše uvedené funkci,výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie),ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání,čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,osvědčení dle § 4 odst.1 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tzv. lustrační osvědčení (originál nebo ověřená kopie),čestné prohlášení dle § 4 odst.3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,koncepci činnosti městské policie v rozsahu maximálně 2 stránek.Po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny.Charakteristika vykonávané činnosti:řízení Městské policie Moravská Třebová při komplexním zajišťování místních záležitostí veřejného pořádkuplnění úkolů na úseku prevence kriminalityDalší informace:práce je zařazena do 9. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,nástup od 13.11.2007, případně dle dohody,bližší informace poskytne místostarosta JUDr. Miloš Izák, telefon 461353125,uzávěrka pro podání přihlášky je 19.10.2007Písemnou přihlášku v obálce označené Neotvírat - výběrové řízení městská policie zašlete: poštou do 19.10.2007 na adresu:Městský úřad Helena Brziaková nám. T. G. Masaryka č.o. 29571 01 Moravská Třebová nebo předejte do 19.10.2007 do 1400 h na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2.

Vytvořeno 17.9.2007 14:43:14 | přečteno 435x | ernest