Výběrové řízení

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na pozici úředníka -projektového manažera

Místo výkonu práce: Městský úřad Moravská Třebová

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu, (stavebního směru výhodou),
 • základní orientace v oblasti veřejné správy,
 • dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni,
 • organizační schopnosti a komunikační dovednosti, samostatnost a zodpovědnost, schopnost rozhodování
 • tvůrčí přístup a schopnost řešení konfliktů,
 • řidičský průkaz skupiny B a zkušenosti v řízení,
 • praxe v oboru výhodou,

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • informaci o splnění výše uvedených požadavků,
 • telefonní kontakt,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti,
 • originál nebo ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání,
 • originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

Charakteristika vykonávané činnosti :

 • vyhledávání mimorozpočtových zdrojů z dotačních titulů, zahraničních a jiných zdrojů, vytipovávání vhodných zdrojů pro město, zabezpečování přípravy žádostí o jejich poskytnutí, spolupráce při jejich vyúčtování,
 • příprava projektových záměrů města, spolupráce při přípravě projektů a tvorbě rozpočtu města,
 • příprava zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dodavatele, jejich organizace,
 • kontrola postupu projektů při samotné realizaci, kontrola nákladů a dodržování časového plánu,
 • závěrečná vyúčtování projektů.

Další informace:

 • práce je zařazena do 11. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • předpokládaný nástup od 1.8.2008, případně dle dohody,
 • po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny,
 • bližší informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Stanislav Zemánek, telefon 461353127.

Písemnou přihlášku v obálce označené „Neotvírat – personální výběrové řízení“ zašlete: • poštou do 30.6.2008 na adresu:

Městský úřad Helena Brziaková nám. T. G. Masaryka č.o. 29 571 01 Moravská Třebová

• nebo předejte do 30.6.2008 do 1700 h na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2.

Vytvořeno 26.5.2008 10:48:12 | přečteno 634x | ernest