Výběrové řízení Svitavy - informace

Synám.jpg

Tajemník MěÚ Svitavy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka odboru financí Městského úřadu Svitavy. Podmínky výběrového řízení dále v aktualitě.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá jednací jazyk.

Místo výkonu práce: Městský úřad, T. G. Masaryka 40/25, Svitavy

Doba trvání pracovního poměru a termín nástupu do zaměstnání: Město nabízí pracovní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební lhůtou s nástupem do zaměstnání od 1. 12. 2015 nebo dle dohody s vybraným uchazečem.

Další předpoklady stanovené městem Svitavy pro zájemce:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru
 • znalost správního řízení výhodou
 • uživatelská znalost práce na PC
 • dobré komunikační schopnosti, příjemné vystupování a flexibilita
 • řidičské oprávnění skupiny „B“

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) uchazeče
 • telefonický kontakt na uchazeče
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě ukončení studia a získání akademického titulu připojte ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou kopii)

Po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny.

Platové zařazení: do platové třídy 8, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Případné bližší informace poskytne Bc. Valenová (tel. 461 550 315).

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro podání přihlášek zájemců je 10. listopad 2015.

Způsob podání přihlášky: Obálku s přihláškou a dalšími náležitostmi je možné předat osobně na podatelně MěÚ Svitavy, Dvořákova 3. Obálku označte zřetelným textem – „Personální útvar, Neotevírat – výběrové řízení – OF“. Přihlášky je také možné podávat poštou na adresu Město Svitavy, personální útvar, T.G. Masaryka 5/35, opět v obálce označené – „Neotevírat – výběrové řízení – OF“.

Vytvořeno 26.10.2015 14:11:12 | přečteno 559x | ernest