Vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru dopravy.

Místo výkonu práce: Městský úřad Moravská Třebová

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
 • věk starší 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (se zaměřením na oblast dopravy – výhodou),
 • základní znalosti zákonů č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • držitel řidičského oprávnění skupiny B (+ sk. A, C, D, E a T výhodou),
 • orientace v oblasti veřejné správy,
 • komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost a schopnost jednání s lidmi,
 • dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),
 • základní jazykové znalosti (angličtina nebo němčina) výhodou,
 • praxe v oboru výhodou.

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • telefonní kontakt,
 • informaci o splnění výše uvedených požadavků,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti,
 • originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • originál nebo ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání (v případě ukončení studia a získání akademického titulu připojte ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o státní zkoušce),

Charakteristika vykonávané činnosti zejména:

 • výkon státní správy na úseku schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavených a dovezených vozidel,
 • vedení registru vozidel.

Další informace:

 • práce je zařazena do 10. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • základní plat v rozpětí: 15.420 – 23.200 Kč,
 • předpokládaný nástup od 1.3.2010, případně dle dohody,
 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny,
 • bližší informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Stanislav Zemánek, telefon 461353127.

Písemnou přihlášku v obálce označené „Neotvírat – personální výběrové řízení – technik odboru dopravy “ zašlete:

 • poštou do 10.2.2010 (rozhodující je podací razítko na poště) na adresu:

Městský úřad, Helena Brziaková, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

 • nebo předejte do 10.2.2010 do 17 00 h na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2.
Vytvořeno 19.1.2010 11:03:25 | přečteno 382x | ernest