Vyhlášení výběrového řízení

Starosta města Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na místo pracovníka organizační složky města Centrum volného času ( včetně výkonu terénní sociální práce) na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce: město Moravská Třebová

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
 • věk starší 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Požadavky:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou (se zaměřením na sociální oblast – výhodou),
 • samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost a diskrétnost,
 • komunikativnost a schopnost jednání s občany v tíživých sociálních situacích,
 • základní znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),
 • praxe v obdobném oboru výhodou,
 • praxe v jednání s občany výhodou.

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • telefonní kontakt,
 • informaci o splnění výše uvedených požadavků,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti,
 • originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • originál nebo ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání (v případě ukončení studia a získání akademického titulu připojte ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o státní zkoušce),

Charakteristika vykonávané činnosti zejména:

 • pedagogický dozor v rámci zajištění provozu Centra volného času
 • po zapracování a složení příslušných zkoušek také výkon práce terénního sociálního pracovníka

Další informace:

 • práce je zařazena do 8. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • základní plat v rozpětí: 11.570 – 17.400,– Kč,
 • předpokládaný nástup od 1.1.2010, případně dle dohody,
 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny,
 • bližší informace poskytne p. Marcela Opluštilová, vedoucí Centra volného času, telefon 461319060, mobil 731450377 nebo JUDr. Miloš Izák, místostarosta, telefon 461353125, mobil 602171460.

Písemnou přihlášku v obálce označené „Neotvírat – personální výběrové řízení – Centrum volného času “ zašlete: • poštou do 6.11.2009 (rozhodující je podací razítko na poště) na adresu:

Městský úřad, Helena Brziaková nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

• nebo předejte do 6.11.2009 do 14 00 h na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2.

Vytvořeno 14.10.2009 15:00:16 | přečteno 333x | ernest