Vyhlášení výběrového řízení

Místostarosta města Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na místo strážníka Městské policie Moravská Třebová.

Místo výkonu práce: město Moravská Třebová

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
 • věk nad 21 let,
 • bezúhonnost a spolehlivost,
 • zdravotní způsobilost,
 • splnění odborných předpokladů stanovených zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
 • ovládání jednacího jazyka.

Požadavky:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • velmi dobrá fyzická zdatnost,
 • samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost,
 • schopnost jednání v zátěžových situacích,
 • držitel řidičského oprávnění skupiny B a zkušenosti v řízení,
 • kynologické znalosti a zkušenosti vítány,
 • praxe v obdobném oboru výhodou.

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • telefonní kontakt,
 • informaci o splnění výše uvedených požadavků,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti,
 • originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • originál nebo ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání (v případě ukončení studia a získání akademického titulu připojte ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu),
 • čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ne starší 3 měsíců,

Charakteristika vykonávané činnosti zejména:

 • zajišťování veřejného pořádku v obci, ochrany bezpečnosti osob a majetku.

Další informace:

 • práce je zařazena do 7. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • základní plat v rozpětí: 12.070 – 18.160,– Kč + příplatky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a další nenárokové složky
 • předpokládaný nástup říjen 2009, případně dle dohody,
 • po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny,
 • bližší informace poskytne místostarosta města Moravská Třebová JUDr. Miloš Izák, telefon 461 311 285, mobil 603 449 266, případně velitel Městské policie Moravská Třebová Karel Bláha, telefon 605 255 351

Písemnou přihlášku v obálce označené „Neotvírat – personální výběrové řízení – strážník MP “ zašlete:

 • poštou do 9.9.2009 (rozhodující je podací razítko na poště) na adresu:

Městský úřad, Helena Brziaková, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

 • nebo předejte do 9.9.2009 do 17 00 h na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2.
Vytvořeno 11.8.2009 13:15:23 | přečteno 341x | ernest