Vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví, koordinátor(ka) veřejné služby

Místo výkonu práce: Město Moravská Třebová Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
 • věk starší 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Požadavky:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem,
 • základní znalosti zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 • orientace v oblasti veřejné správy a pracovněprávních předpisů,
 • samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost,
 • organizační schopnosti, schopnost jednání s lidmi a jednání v zátěžových situacích,
 • držitel řidičského oprávnění skupiny B a zkušenosti v řízení,
 • znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),
 • praxe v obdobném oboru výhodou.

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • telefonní kontakt,
 • informaci o splnění výše uvedených požadavků,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti,
 • originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • originál nebo ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání (v případě ukončení studia a získání akademického titulu připojte ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o státní zkoušce),

Charakteristika vykonávané činnosti zejména:

 • organizace veřejné služby u osob v hmotné nouzi, zejména:
 1. vedení evidence osob vykonávajících veřejnou službu na území města,
 2. zabezpečování pracovněprávních úkonů souvisejících s výkonem veřejné služby,
 3. udělování závazných pokynů při výkonu veřejné služby a zabezpečování kontroly výkonu veřejné služby,
 4. informování příslušných orgánů v souladu s příslušným právním předpisem,
 5. spolupráce s Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. a příspěvkovými organizacemi města při koordinaci veřejné služby.

Další informace:

 • práce je zařazena do 6. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • základní plat v rozpětí: 10.750 – 16.190 Kč,
 • předpokládaný nástup od 1.6.2009, případně dle dohody,
 • po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny,
 • bližší informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Stanislav Zemánek, telefon 461353127.

Písemnou přihlášku v obálce označené „Neotvírat – personální výběrové řízení – veřejná služba “ zašlete:

 • poštou do 15.5.2009 (rozhodující je podací razítko na poště) na adresu:

Městský úřad, Helena Brziaková, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

 • nebo předejte do 15.5.2009 do 14.00 hod. na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2.
Vytvořeno 29.4.2009 14:37:04 | přečteno 338x | ernest