Vzácné druhy v biocentru

V Udánkách lidé mohou vidět čápa černého i ledňáčka říčního. Ochránci přírody budují ve městě lokální biocentra. Je to část krajiny, která umožňuje trvalou existenci a rozmnožování druhů rostlin a živočichů.

Laicky řečeno jsou to takové „přírodní oázy“ v intenzivně obhospodařované krajině. „Biocentra jsou pak propojovány mezi sebou biokoridory, což si lze představit jako cesty po kterých mohou migrovat bezobratlí živočichové jako např. měkkýši, střevlíci apod.,“ uvedl pracovník odboru životního prostředí Antonín Cedzo. Biocentra kromě toho, že umožňují život řadě organismů mají i jiné funkce jako půdoochrannou, klimatickou, hygienickou a estetickou.

„Na území našeho města jsou taková biocentra celkem tři. „Knížecí louka“, „Udánky“ a „Na předměstí“. Čím je biocentrum stanovištně pestřejší, tím více druhů organizmů v něm může žít. V tomto ohledu je na tom nejlépe lokální biocentrum „Udánky“, zahrnující lesní stanoviště, mokřady s vodními plochami, vodní tok s břehovými porosty i luční enklávy s roztroušenými dřevinami,“ upřesnil Antonín Cedzo. Výměra biocentra činí více jak 3 ha a jeho součástí je i areál základní organizace Českého svazu ochránců přírody.

„Průzkumem zde bylo zjištěno téměř 180 druhů rostlin a 50 druhů obratlovců. Počet bezobratlých je pak několikanásobně větší. S podrobnějšími údaji se lze seznámit na informačním panelu, který jak předpokládáme, bude nainstalován do konce roku na okraji lesíka, blízko mostu přes Udánský potok,“ vysvětlil Cedzo. Apelujeme na všechny návštěvníky, procházející po stezkách podél potoka a přes val oddělující plochu biocentra od tréninkového hřiště na kopanou, aby se chovali přiměřeným způsobem, nerušili zejména vodní ptactvo a nepoškozovali vybavení biocentra!

Vytvořeno 9.11.2009 12:34:12 | přečteno 394x | ernest