Zapojení původců odpadů do systému nakládání s komunálním odpadem města

Od 1. 1. 2009 dochází v Moravské Třebové ke změně, která se týká systému uzavírání smluv s podnikajícími subjekty působících ve městě, kterým vznikají v rámci své činnosti „odpady podobné komunálním“.

Zákon o odpadech umožňuje původcům odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z nevýrobní činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem (dále jen systém města).

Město Moravská Třebová se proto rozhodlo, že umožní původcům zapojení do systému města v souladu s platnou vyhláškou města č. 5/2006 týkající se nakládání s odpady ve městě. Smlouva se bude týkat pouze komunálních odpadů a separovatelných odpadů (papír, plast, sklo, nápojový karton) pocházejících z nevýrobní činnosti. Jiných odpadů se tato smlouva týkat nebude. Tato smlouva také současně nahradí stávající smlouvy s Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. (dále jen technické služby), týkající se komunálního odpadu, které byly do současnosti s původci uzavírány.

V současné době podnikající subjekty ve městě, které měly uzavřenou smlouvu s technickými službami, často využívaly sběrné nádoby na tříděný odpad. Tyto kontejnery mohli však využívat pouze občané Moravské Třebové. Tímto původci porušovali zákon a vystavovali se riziku sankce, která činní až tři sta tisíc korun. Nyní v případě napojení do systému města bude tato možnost zcela legální.

Dosavadní způsob svážení popelnic původcům, kteří měli uzavřenou smlouvu s technickými službami zůstane nezměněn. Smlouvy budou od 1. ledna 2009 uzavírány s technickými službami na základně zmocnění města. Doručovací adresa a místo podpisu smlouvy se tak nezmění. Budou také nadále vydávány nálepky na popelnice.

Současně dojde k navýšení základní sazby o paušál za likvidaci separovaného odpadu, tím dojde k legálnímu využívání sběrných nádob na tříděný odpad spolu s možností bezplatného odkládání tříděného odpadu v rámci sběrových dvorů na ulici Zahradnická a v Boršově.

Nyní bude mít každý podnikající subjekt, kterému vznikají výše uvedené odpady v rámci své činnosti (netýká se odpadů z výrobní činnosti, nebezpečných odpadů, stavebních odpadů…), dvě možnosti jak s těmito odpady nakládat:

  1. zapojit se do systému města uzavřením smlouvy s městem, které je zastoupeno v rámci uzavírání smluv technickými službami. Výhodu této možnosti je, že v rámci poplatku stanoveného ve smlouvě s městem, je původcům odpadů umožněno odkládat vytříděné odpady (papír, plast, sklo, nápojový karton) do kontejnerů rozmístěných v rámci města spolu s možností bezplatného odkládání i v rámci sběrových dvorů a to bez ohledu na množství.
  2. původce si může zajistit nakládání a odstranění produkovaného odpadu samostatně, a to smluvně přímo s osobou oprávněnou k převzetí tohoto odpadu dle zákona o odpadech.

Upozorňujeme, že původce musí při kontrole předložit patřičné doklady o tom, že má zajištěno využití nebo odstranění odpadů v souladu se zákonem (odpady třídí a předává oprávněným osobám.

Technické služby budou uzavírat smlouvy o zapojení do systému města za město Moravskou Třebovou na základě zmocnění. Odbor životního prostředí

Vytvořeno 12.12.2008 8:15:01 | přečteno 474x | ernest