Zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

IMG_1417.JPG

Zasedání se koná v pondělí 6. prosince od 15.00 v zasedací místnosti městského úřadu na ulici Olomoucké.

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Zvolení ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise, určení zapisovatele
  3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
  4. Podněty a připomínky občanů
  5. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
  • souhrnná zpráva o pohledávkách města
  • náhrada víceprací na akci Infrastruktura způsobených vadami projektu

6. Zpráva o činnosti rady města

7. Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2011

8. Svěření úkolů místostarostům

9. Volby předsedů a členů výborů zastupitelstva města

10. Změna zástupce města v Komanditní společnost Nemocnice Moravská Třebová

11. Stanovení výše náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva měs­ta

12. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2010

13. Rozpočtová opatření rozpočtu města 2010

14. Poskytnutí investiční dotace ZŠ ul. Čs. armády na pořízení serveru

15. Rozpočtové provizorium města na I. čtvrtletí roku 2011

16. Stav výběrového řízení na investiční akci Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV

17. Obecně závazné vyhlášky ze vstupného, ze psů, za výherní hrací přístroje, za užívání veřejného prostranství, za komunální odpad

18. Vnitřní předpis pro poskytování finančních příspěvků města

19. Dodatek zřizovací listiny Sociálních služeb města

20. Prodej pozemků parc. č. 3366/39, 514/1, Boršov, 3666/6, 3666/14, 3749/3, Sušice, č. 1947/3, ul. U Písku

21. Žádost o převod pozemku p. č. 2556/13, 193/2, 195 do vlastnictví města

Vytvořeno 29.11.2010 16:32:54 | přečteno 425x | ernest