Zlepšujeme úřad moderními postupy

14 Mesto Moravska Trebova

Jedním z cílů celoevropské strategie modernizace veřejné správy a veřejných služeb v členských státech EU je i zavádění systémů řízení kvality a sledování výkonnosti na úřadech veřejné správy. Jako vhodný nástroj pro zlepšování kvality služeb i fungování úřadů se osvědčil model CAF.

 

Moravská Třebová podala vloni začátkem dubna žádost o dotaci z Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost na zavedení metody CAF. A žádost byla schválena. Model CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen speciálně pro podmínky organizací veřejného sektoru v členských státech EU. Metoda CAF byla vyvinuta v roce 2000 na základě analýz vykonaných Evropskou nadací pro management kvality, Akademií Speyer v Německu a Evropským institutem veřejné správy EIPA. V České republice byl model CAF nasazen v roce 2005. Základem modelu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci jednak identifikovat její silné stránky, jednak získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování její výkonnosti. „S metodou CAF máme zkušenosti od roku 2005, kdy jsme tuto metodu zavedli na městském úřadě. Začátky byly velmi pracné a časové náročné. Zpracování hodnotící zprávy a výpočty výsledků v excelových tabulkách byly komplikované,“ sdělil Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí a dodal: „Dnes je nasazení metody CAF jednodušší, existuje softwarová podpora pro zpracování výpočtů hodnocení a generování všech potřebných výstupů. Jsou jasně popsaná a definovaná kritéria, subkritéria a jejich příklady.“

Model CAF je cesta k trvalému zlepšování organizace, je to nepřetržitý proces. Uvedený model umožňuje získat celkový přehled o nejdůležitějších předpokladech a výsledcích organizace a jejich vzájemné provázanosti. Předpoklady a výsledky pak odrážejí potřeby a očekávání zainteresovaných stran (občané, firmy, politici, zaměstnanci, společnost, partneři ad.). „Proces sebehodnocení a jeho výsledky slouží jako zdroj informací o silných a slabých stránkách úřadu. Na základě sebehodnotící zprávy bude vytvořen akční plán trvalého zlepšování úřadu, který se bude zabývat slabými stránkami úřadu a za podpory tzv. PDCA cyklu (v překladu: Plánuj, Proveď, Ověř, Jednej) a zadáním konkrétních úkolů bude tato slabá místa zlepšovat,“ uvedl Šafařík.

Díky metodě CAF může vedení úřadu zapojit zaměstnance do procesu trvalého zlepšování a dostat do jejich povědomí vedle metod kvality i nástroje řízení, které jsou na úřadě využívány (procesní, projektové a finanční řízení, řízení lidských zdrojů a komunikační strategie ad.).

Projekt "Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města a zavedení metody kvality CAF" je spolufinancován z Evropského sociálního fondu EU.

Logo 20OPZ 20barevné

 

Vytvořeno 4.1.2018 7:39:18 | přečteno 230x | horackova.pavlina