Změna v úhradách poplatku za psa

Městský úřad Moravská Třebová v roce 2010 (stejně jako v roce 2009) již nebude rozesílat držitelům psů složenky na úhradu stanoveného poplatku.

Občané mohou poplatek, bez předchozího upozornění, složit v hotovosti do pokladny Občanského informačního centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká 2 popř. do pokladny odboru finančního nebo odboru majetku města a komunálního hospodářství se sídlem na nám. T. G. Masaryka 29, dále je možné si složenku na úhradu poplatku na těchto místech vyzvednout osobně. Úřednice městského úřadu budou občany o vyměřené výši poplatku informovat přímo na přepážkách před vlastní úhradou. Další formou úhrady je možnost bezhotovostního převodu na účet města Moravská Třebová vedeného u Komerční banky a. s. číslo účtu 19–1929591/0100 nebo u České spořitelny a. s. číslo účtu 19–1283386349/0800. Při této formě úhrady si však musí poplatník předem vyžádat variabilní symbol na odboru finančním nebo v Občanském informačním centru. Požádat o přidělení variabilního symbolu lze osobně, telefonicky (tel. 461 353 111, 461 353 123) nebo elektronickou poštou (adresa: posta@mtrebova.cz). Poplatek je splatný jednorázově do 30. 4. 2009 nebo, v případě ročního poplatku vyššího než 500 korun, ve dvou splátkách, a to do 30. 4. 2009 a do 30. 9. 2009. Poplatníci, kteří platili poplatek za psa v předchozích letech převodem z účtu, mohou využít již přidělený variabilní symbol i pro rok 2010.

Poplatek ze psů platí držitel psa (fyzická nebo právnická osoba) obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná, osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis. Osvobození od poplatku ze psů lze dále v jednotlivých případech uplatnit, je-li držitelem psa město Moravská Třebová, příspěvkové organizace nebo organizační složky jím zřízené. Požadavek na osvobození od stanoveného poplatku ze psů musí držitel psa uplatnit a důvody prokázat správci poplatku do 15 dnů od započetí držby psa nebo do 15 dnů od skutečnosti, rozhodné pro osvobození od poplatku.

Sazba poplatku za psa:

(1) Moravská Třebová – Město:

 1. nájemníci, držitelé psů, bydlící v nájemních domech, družstevních

nebo v domech v soukromém vlastnictví s více než 2 nájemními byty zaplatí 840,– Kč.

 1. držitelé psů, poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo

vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelé sirotčího důchodu, bydlící v domech uvedených v tomto odstavci pod písm. a) zaplatí 180,– Kč.

 1. držitelé psů, bydlící v rodinném domku nebo domě, kde nejsou více

než dva nájemní byty zaplatí 420,– Kč.

 1. držitelé psů, poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo

vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelé sirotčího důchodu, bydlící v rodinném domku zaplatí 120,– Kč.

(2) Moravská Třebová – Předměstí:

 1. nájemníci, držitelé psů, bydlící v nájemních domech, družstevních

nebo v domech v soukromém vlastnictví s více než dvěma nájemními byty zaplatí 560,– Kč.

 1. držitelé psů důchodci, poživatelé invalidního, starobního, vdovského

nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelé sirotčího důchodu, bydlící v domech uvedených v tomto odstavci pod písm. a) zaplatí 120,– Kč.

 1. držitelé psů, bydlící v rodinném domku nebo domě, kde nejsou více

než dva nájemní byty zaplatí 320,– Kč.

 1. držitelé psů důchodci, poživatelé invalidního, starobního, vdovského

nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelé sirotčího důchodu, bydlící v rodinném domku zaplatí 80,– Kč.

(3) Moravská Třebová – Sušice, Udánky, Boršov:

 1. držitelé psů, bydlící v nájemních domech s více než 2 nájemními byty zaplatí 360,– Kč.
 2. držitelé psů důchodci, poživatelé invalidního, starobního, vdovského

nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelé sirotčího důchodu, bydlící v domech uvedených odstavci pod písm. a) zaplatí 80,– Kč.

 1. držitelé psů, bydlící v rodinném domku zaplatí 180,– Kč.
 2. držitelé psů důchodci, poživatelé invalidního, starobního, vdovského

nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelé sirotčího důchodu, bydlící v rodinném domku zaplatí 60,– Kč.

Vytvořeno 21.1.2010 10:55:11 | přečteno 883x | ernest