Informace o konání zasedání zastupitelstva

IMG E2132

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Termín a místo konání: Pondělí 10. 5. 2021 od 16:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v ul. Olomoucká. 

V průběhu zasedání budou dodržena tato preventivní opatření:

  • odstup nejméně 2 metry mezi jednotlivými osobami z řad veřejnosti
  • použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) – respirátor, chirurgická rouška
  • dezinfekce rukou při vstupu

Navržený program

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2022 – 2026

6. Souhrnná rozpočtová úprava č. 2/2021

7. Poskytnutí dotací z rozpočtu města pro Program regenerace MPR a MPZ v roce 2021

8. Poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 240.000 Kč příspěvkové organizaci I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy

9. Komplexní pozemkové úpravy - Aktualizace plánu společných zařízení pro k.ú. Boršov

10. Zpráva o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 31.12.2020

11. Prominutí nájmu z nebytových prostor v majetku města

12. Prodej podílu ve výši id. 1711/10000 na pozemku parc. č. 1367/1, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Školní

13. Prodej pozemku parc. č. 3600/2, v obci a k. ú. Moravská Třebová, část Sušice

14. Výkup pozemku parc.č. 3602/13 o výměře 136 m2, druh pozemku zahrada, v obci a k. ú. Moravská Třebová, část Sušice

15. Podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města z vlastnictví České republiky, id.1/2 pozemku parc. č. 2711/119 v obci a k. ú.  Moravská Třebová

16. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 03.07.2020 se společností Immo jedna CZ s.r.o.

17. Uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF 0009/21

18. Nominace zástupce města v představenstvu společnosti LIKO SVITAVY a.s.

Vytvořeno 5.5.2021 13:26:35 | přečteno 268x | v.dokoupil