Informace o konání zasedání zastupitelstva

IMG E2132

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Termín a místo konání

Pondělí 13. 12. 2021 od 16:00 hod., zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

V průběhu zasedání budou dodržena preventivní opatření v podobě použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) – respirátor. 

Program:

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Souhrnná rozpočtová úprava č. 11/2021 rozpočtu města

6. Pravidla rozpočtového provizoria města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2022

7. Vklad majetku města inv. č. 3297 TS - vodovodní přípojka do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska

8. Prodej pozemků parc. č. 3798/2, parc. č. 3804/3 a parc. č. 3799/4, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice

9. Prodej části pozemku parc. č. 3808/8 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové

10. Podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města pozemků z vlastnictví Pardubického kraje

11. Nabytí nemovitých věci v elektronické dražbě

12. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 6/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

13. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 7/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

14. Pořízení změny č. 6 územního plánu města Moravská Třebová

15. Smlouva o finanční spoluúčasti s dobrovolným svazkem obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska

16. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vybudování nové nebo úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a o majetkovém vypořádání (Plánovací smlouva) uzavřené dne 01.07.2021 se společností RENT Group s.r.o.

17. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 15.09.2021 s MDDr. Ivou Sedlákovou

18. Memorandum o spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+, Statut a jednací řád lokálního partnerství a Popis spolupráce v oblasti sociálního začleňování

19. Memorandum o partnerství a spolupráci mezi městem Moravská Třebová a Elektrárnou Opatovice a.s.

20. Volba přísedících Okresního soudu ve Svitavách pro volební období 2022 - 2026

21. Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2022

Vytvořeno 6.12.2021 10:13:32 | přečteno 492x | v.dokoupil