Informace o konání zasedání zastupitelstva

IMG E2132

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Termín a místo konání

Pondělí 9. května 2022 od 16:00 hod., zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Program

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Zprávu o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 31.12.2021

6. Dodatek č. 1 Smlouvy o návratné finanční výpomoci č. OF-0017/2021 s příspěvkovou organizací I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy

7. Finanční spoluúčast města na úhradě nákladů za dílo „Oprava obj. tras silnice II/368 Moravská Třebová“

8. Prodej pozemků parc. č. 483/1 a parc. č. 3810/3 v obci Moravská Třebová a katastrální území Boršov u Moravské Třebové

9. Prodej pozemku parc. č. 3810/7, pozemku parc. č. 482/8 a pozemku parc. č. 3524/2 v obci Moravská Třebová a katastrální území Boršov u Moravské Třebové

10. Prodej pozemku parc. č. 482/2, pozemku parc. č. 483/2 a pozemku parc. č. 487/1 v obci Moravská Třebová a katastrální území Boršov u Moravské Třebové

11. Prodej pozemku parc. č. 1238/4 a pozemku parc. č. 1238/5 v obci a katastrálním území Moravská Třebová

12. Prodej podílu id. 5792/10000 na pozemku parc. č. 51/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Brněnská

13. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2582/24, pozemku parc. č. 2582/25 a pozemku parc. č. 2608/9 v obci a katastrálním území Moravské Třebové do vlastnictví TJ Slovan Moravská Třebová, z.s.

14. Pořízení změny č. 7 územního plánu města Moravská Třebová zkráceným postupem

15. Uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. OISM – 0127/20 se společností Immo jedna CZ s.r.o., se sídlem Biskupcova 1792/17, 130 00 Praha 3, IČO: 09253513 – objekt Josefská

16. Strategický dokument "Koncepce lepší dostupnosti bydlení ve městě Moravská Třebová"

Vytvořeno 3.5.2022 7:23:56 | přečteno 462x | v.dokoupil